WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 200
Choose the word that best fits each of the blank spaces:


Here is a photo (1)……… my school. It’s a (2) .......................... school. It is (3).................. the city. It’s on Nguyen Hue (4) ................ . In my school, there is a big (5) .................and there (6) ............. a lot of trees around it. My school (7)...............three floors and forty classrooms (8)………… 1,700 (9) .............My classroom is (10) ..................the second floor.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:47:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
in
  B - 
of
  C - 
at
  D - 
on
2-
(2)
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
bigest
  D - 
the big
3-
(3)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
to
4-
(4)
  A - 
street
  B - 
sweet
  C - 
straight
  D - 
corner
5-
(5)
  A - 
yard
  B - 
yards
  C - 
the yards
  D - 
the yard
6-
(6)
  A - 
is
  B - 
am
  C - 
are
  D - 
be
7-
(7)
  A - 
has
  B - 
have
  C - 
had
  D - 
having
8-
(8)
  A - 
about
  B - 
from
  C - 
for
  D - 
with
9-
(9)
  A - 
student
  B - 
the students
  C - 
students
  D - 
the student
10-
(10)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
for
  D - 
to
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
The Body - Test 01
English 6 - Test 240
At Home - Test 12
Activities And Seasons - Test 06
English 6 - Test 71
English 6 - Test 57
English 6 - Test 203
Staying Healthy - Test 03
Activities And Seasons - Test 08
English 6 - Test 117
English 6 - Test 67
English 6 - Test 163
English 6 - Test 285
English 6 - Test 171
English 6 - Test 65
English 6 - Test 104
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters