WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:29:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau:
(1) ancol no đơn chức
(2) anđehit no đơn chức
(3) ancol không no đơn chức có một nối đôi
(4) anđehit không no đơn chức có một nối đôi
Ứng với công thức tổng quát là CnH2nO chỉ có hai chất sau:
  A - 
(1) và (2)
  B - 
(2) và (3)
  C - 
(3) và (4)
  D - 
(1) và (4)
2-
Để phân biệt các chất riêng biệt fomalin, axeton, xiclohecxen, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây:
  A - 
Dùng nước brom, dùng dung dịch thuốc tím
  B - 
Dùng thuốc thử AgNO3/NH3,nước brom
  C - 
Dùng dung dịch thuốc tím, dùng AgNO3
  D - 
A, B, C, đều đúng
3-
Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y. Y tác dụng được với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho khí vô cơ. X có công thức phân tử nào sau đây:
  A - 
HCHO
  B - 
HCOOH
  C - 
HCOONH4
  D - 
A, B, C, đều đúng
4-
Một anđehit no mạch hở , không phân nhánh có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. X có công thức phân tử là:
  A - 
C2H4(CHO)2
  B - 
C2H5CHO
  C - 
C4H8(CHO)2
  D - 
C4H8(CHO)4
5-
Để phân biệt các chất riêng biệt benzanđehit, benzen , ancol benzylic, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
  A - 
Dùng thuốc thử AgNO3/NH3, nước brom
  B - 
Dùng Na kim loại , dung dịch NaOH
  C - 
Dùng thuốc thử AgNO3/NH3, dùng Na
  D - 
Dùng nước brom, dùng Na kim loại
6-
Có hai chất hữu cơ X,Y chứa các nguyên tố C,H,O phân tử khối đều bằng 74 đvc. Biết X tác dụng với Na; cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3/NH3 dư. X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây?
  A - 
C4H9OH và HCOOC2H5
  B - 
OHC—COOH và HCOOC2H5
  C - 
OHC—COOH và C2H5COOH
  D - 
C2H5COOH và HCOOC2H5
7-
X là axit no đa chức có công thức nguyên (C3H4O3)n. X là hợp chất nào sau đây?
  A - 
C2H3(COOH)3
  B - 
C4H7(COOH)3
  C - 
C3H5(COOH)3
  D - 
A, B, C đều sai
8-
Axit fomic có thể lần lượt phản ứng tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?
  A - 
Dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3,Cu, CH3OH
  B - 
Dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3, Mg
  C - 
Na, dung dịch Na2CO3,C2H5OH,dung dịch Na2SO4
  D - 
Dung dịch NH3, dung dịch Na2CO3,Hg, CH3CHO
9-
Cho 3,5g hợp chất đơn chức X (chỉ chứa C , H, O) phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 10,8g Ag. X có công thức phân tử nào sau đây?
  A - 
CH3CHO
  B - 
C2H5CHO
  C - 
C3H5CHO
  D - 
C3H7CHO
10-
Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính axit:
(1) HCOOH
(2) CH3COOH
(3) Cl—CH2COOH
(4) (CH3)2CHCOOH
(5) (Cl)2CHCOOH.
  A - 
(4) < (1) < (2) < (3) <(5)
  B - 
(4) < (2) < (1) < (3) < (5)
  C - 
(4) < (2) < (3) < (1) < (5)
  D - 
(4) < (3) < (2) < (1) < (5)
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Đại Cương - Đề 13
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Hóa Vô Cơ - Đề 129
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 299
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 464
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 88
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 358
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 266
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 112
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 41
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 350
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 449
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 291
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 141
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 490
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 04
Hóa Vô Cơ - Đề 98
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 17
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 436
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 387
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 288
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 424
Hóa Vô Cơ - Đề 52
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters