Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:23:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi?
  A - 
Giai cấp tư sản
  B - 
Giai cấp vô sản
  C - 
Giai cấp địa chủ phong kiến
  D - 
Giai cấp nông dân
2-
Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939-1945 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng?
  A - 
"Tiếng dân", "Tin tức", "Thời mới"
  B - 
"Giải phóng", "Cờ giải phóng", "chặt siềng", "cứu quốc", "Việt Nam độc lập", "kèn gọi lính"
  C - 
"Tin tức", "Thời mới", "Nhành lúa"
  D - 
Câu a và c đúng
3-
Tổng bộ Việt Minh đã chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân "sắm vũ khí đuổi thù chung" vào thời gian nào
  A - 
5/7/1944
  B - 
16/8/1945
  C - 
7/5/1944
  D - 
13/8/1945
4-
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?
  A - 
Do đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 36 người
  B - 
Do đồng chí Trường Chinh – có 34 người
  C - 
Do đồng chí Phạm Hùng – có 35 người
  D - 
Do đồng chí Hoàng Sâm – có 34 người
5-
Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại đâu?
  A - 
Số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội
  B - 
Số nhà 48 phố Hàng Quạt – Hà Nội
  C - 
Số nhà 48 phố Hàng Buồm – Hà Nội
  D - 
Số nhà 84 phố Hàng Ngang – Hà Nội
6-
Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?
  A - 
Năm 1958
  B - 
Năm 1957
  C - 
Năm 1978
  D - 
Năm 1981
7-
Sau cách mạng tháng Tám khó khăn nào lớn nhất đưa nước ta vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"?
  A - 
Khó khăn về kinh tế
  B - 
Khó khăn về tài chính
  C - 
Khó khăn về thù trong
  D - 
Khó khăn về giặc ngoài
8-
Đối sách của Đảng, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sách lược mềm dẻo đối với quân đội Tưởng ở miền Bắc như thế nào?
  A - 
Độc lập chủ quyền ở nước ta phải giữa vững
  B - 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu Đảng và chính phủ
  C - 
Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc
  D - 
Tất cả các đối sách trên
9-
Vì sao Đảng ta chủ chương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp
  A - 
Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946
  B - 
Pháp mạnh hơn Tưởng
  C - 
Tưởng chuẩn bị rút quân về nước
  D - 
Pháp, Tưởng đang tranh chấp Việt Nam
10-
Nêu nội dung của sự kiện lịch sử gắn với ngày 11/3/1951 ở Lào?
  A - 
Thành lập liên minh Việt- Miên-Lào
  B - 
Chính phủ kháng chiến Lào được thành lập
  C - 
Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào giải phóng tỉnh Sầm Nưa
  D - 
Mặt trận nhân dân Lào ra đời
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 90
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 63
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 80
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 72
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch sử lớp 11 - Bài 53
Lịch sử lớp 11 - Bài 27
Lịch sử lớp 11 - Bài 40
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch sử Lớp 11 - Bài 69
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 81
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 83
Lịch sử lớp 11 - Bài 25
Lịch sử lớp 11 - Bài 38
Lịch sử lớp 11 - Bài 54
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters