WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:32:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho đơn vị xông lên đánh địch trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
  A - 
Trần Cừ
  B - 
La Văn Cầu
  C - 
Phan Đình Giót
  D - 
Bế Văn Đàn
2-
Chủ tịch Hồ chí Minh kêu gọi "Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn Pháp không còn lợi dụng được ...".Lời kêu gọi ấy phục vụ cho đường lối kháng chiến nào của Đảng ta ?
  A - 
Toàn dân
  B - 
Toàn diện
  C - 
Lâu dài
  D - 
Tự lực cánh sinh
3-
Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho vùng bị lấn chiếm. Đó là kế hoạch nào của Pháp?
  A - 
Đác-giăng-liơ
  B - 
Rơve
  C - 
Đờ lát ơ tát xi nhi
  D - 
Na va
4-
Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiên tiêu biểu nào thể hiên việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống pháp?
  A - 
Thành lập mặt trận Việt-Miên-Lào
  B - 
Thành lập mặt trận Việt Minh
  C - 
Thành lập Hội quốc dân Việt Nam
  D - 
Thành lập mặt trận Liên Việt
5-
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ta họp vào thời gian nào? ở đâu?
  A - 
Tháng 2-1951. ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang
  B - 
Tháng 2-1951. ở Đình Bảng-Bắc Ninh
  C - 
Tháng 10-1951. ở Chiêm Hóa -Tuyên Quang
  D - 
Tháng 2 –1951. ở Pắc Bó –Cao Bằng
6-
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyết định đổi tên Đảng ta thành :
  A - 
Đảng Cộng Sản Đông Dương
  B - 
Đảng Lao Động Việt Nam
  C - 
Đảng Cộng Sản Việt Nam
  D - 
Đảng Lao Động Đông Dương
7-
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng ?
  A - 
Trường Trinh
  B - 
Phạm Văn Đồng
  C - 
Võ Nguyên Giáp
  D - 
Hồ Chí Minh
8-
Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?
  A - 
Mặt trận liên việt
  B - 
Mặt trân quốc dân Việt Nam
  C - 
Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam
  D - 
Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam
9-
Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dịch nào ?
  A - 
Chiến dịch Tây Bắc
  B - 
Chiến dịch Trung du
  C - 
Chiến dịch Hòa Bình
  D - 
Chiến dịch Hà -Nam-Ninh
10-
Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?
  A - 
Thái Nguyên
  B - 
Hà Nội
  C - 
Hà Giang
  D - 
Lai Châu
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 09
Lịch sử lớp 11 - Bài 31
Lịch sử lớp 11 - Bài 02
Lịch sử lớp 11 - Bài 52
Lịch sử lớp 11 - Bài 71
Lịch sử lớp 11 - Bài 37
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 78
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Lịch sử lớp 11 - Bài 03
Lịch sử lớp 11 - Bài 43
Lịch sử lớp 11 - Bài 46
Lịch sử lớp 11 - Bài 04
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 64
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 39
Lịch sử lớp 11 - Bài 50
Lịch sử lớp 11 - Bài 01
Lịch sử lớp 11 - Bài 32
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters