WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:26:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)là gì ?
  A - 
Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn
  B - 
Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ
  C - 
Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giới
  D - 
Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn
2-
Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?
  A - 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)
  B - 
Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3/1951)
  C - 
Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
  D - 
Tất cả các sự kiện trên
3-
Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ?
  A - 
Chiến dịch Trung Du
  B - 
Chiến dịch Dường số 18
  C - 
Chiến dịch Hòa Bình
  D - 
Chiến dịch Tây Bắc
4-
Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
  A - 
Nguyễn Quốc Trị
  B - 
Hoàng Oanh
  C - 
Ngô Gia Khảm
  D - 
Trần Đại Nghĩa
5-
Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve?
  A - 
Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947
  B - 
Chiến dịch biên giới thu-đông 1950
  C - 
Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952
  D - 
Chiến dịch Tây Bắc 1952
6-
Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ?
  A - 
Chiến dịch biên giới thu đông 1950
  B - 
Chiến dịch biên giới Đông Xuân 1953-1954
  C - 
Chiến dịch Hòa Bình ,Tây Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)
  D - 
Chiến dịch Điện Biên Phủ
7-
Bước 1 của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?
  A - 
Miền Bắc
  B - 
Miền Nam
  C - 
Tây Bắc
  D - 
Cả hai miền Nam –Bắc
8-
Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?
  A - 
Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta
  B - 
Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu
  C - 
Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố
  D - 
Câu A và C đúng
9-
Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu ?
  A - 
Phân khu trung tâm
  B - 
Phân khu phía Bắc
  C - 
Phân khu phía Nam
  D - 
Phân khu phía Bắc và phía Đông
10-
Từ cuối 1953 đến đầu 1954 , ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào
  A - 
Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng
  B - 
Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luôngphabăng
  C - 
Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. Luôngphabăng
  D - 
Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 18
Lịch sử lớp 11 - Bài 11
Lịch sử lớp 11 - Bài 28
Lịch sử lớp 11 - Bài 62
Lịch sử lớp 11 - Bài 55
Lịch sử lớp 11 - Bài 58
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 77
Lịch sử lớp 11 - Bài 51
Lịch sử lớp 11 - Bài 45
Lịch sử lớp 11 - Bài 03
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 76
Lịch sử lớp 11 - Bài 27
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 90
Lịch sử lớp 11 - Bài 44
Lịch sử lớp 11 - Bài 24
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 89
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters