Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 623
Use the suggested words and phrases to write complete sentences of a letter.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:39:01 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I / have / wonderful time / here / Ho Chi Minh City / my parents.
.........................................................................................................
  A - 
I having a wonderful time here Ho Chi Minh City with my parents.
  B - 
I am have a wonderful time here in Ho Chi Minh City with my parents.
  C - 
I am having a wonderful time here Ho Chi Minh City on my parents.
  D - 
I am having a wonderful time here in Ho Chi Minh City with my parents.
2-
We / stay / hotel / near / river.
………………………………………………………………
  A - 
We are stayed in a hotel near a river.
  B - 
We are staying a hotel near a river.
  C - 
We are stays on a hotel near a river.
  D - 
We are staying in a hotel near a river.
3-
Yesterday / we / visit / Nha Rong Habor / Ben Thanh Market / Dam Sen Park.
………………………………………………………………
  A - 
Yesterday, we visited Nha Rong Habor, Ben Thanh Market and Dam Sen Park.
  B - 
Yesterday, we visit Nha Rong Habor, Ben Thanh Market and Dam Sen Park.
  C - 
Yesterday, we visiting Nha Rong Habor, Ben Thanh Market Dam Sen Park.
  D - 
Yesterday, we visited Nha Rong Habor, Ben Thanh Market with Dam Sen Park.
4-
When / I / return / Hai Duong / I / tell / you / my trip.
………………………………………………………………
  A - 
When I returned to Hai Duong, I tell you more about my trip.
  B - 
When I return to Hai Duong, I will tell you more about my trip.
  C - 
When I return to Hai Duong, I would telling you more about my trip.
  D - 
When I returning to Hai Duong, I will tell you more the my trip.
5-
I / looking / forward / see / you.
………………………………………………………………
  A - 
I looking forward to seeing you.
  B - 
I am look forward seeing you.
  C - 
I am looking forward to see you.
  D - 
I am looking forward to seeing you.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 278
English 9 - Test 736
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 220
English 9 - Test 522
English 9 - Test 638
English 9 - Test 43
English 9 - Test 610
English 9 - Test 695
English 9 - Test 646
English 9 - Test 623
English 9 - Test 68
English 9 - Test 645
English 9 - Test 715
English 9 - Test 598
English 9 - Test 90
Đề Xuất
English 9 - Test 737
English 9 - Test 301
English 9 - Test 268
English 9 - Test 685
English 9 - Test 603
English 9 - Test 558
English 9 - Test 479
English 9 - Test 635
English 9 - Test 437
English 9 - Test 278
English 9 - Test 65
English 9 - Test 102
English 9 - Test 581
English 9 - Test 269
English 9 - Test 231
English 9 - Test 534
English 9 - Test 397
English 9 - Test 618
English 9 - Test 495
English 9 - Test 308
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters