WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:13:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tại sao nói cơ thể người là một khối thống nhất?
  A - 
Giúp cơ thể di chuyển được trong không gian, thực hiện được các thao tác lao động.
  B - 
Vận chuyển các chất dinh dưỡng, ôxi và các hoocmôn đến từng tế bào và các chất thải để đưa ra ngoài cơ thể.
  C - 
Các cơ quan trong một hệ cơ quan, các hệ cơ quan trong một cơ thể có sự phối hợp hoạt động dưới sự điều khiển của hệ thần kinh, hệ nội tiết.
  D - 
Điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
2-
Sự phối hợp thống nhất các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ cơ chế điều hòa của:
  A - 
Hệ thần kinh.
  B - 
Hệ vận động.
  C - 
Hệ bài tiết.
  D - 
Hệ tuần hoàn
3-
Những hệ cơ quan nào dưới đây cùng tham gia vào trao đổi chất (chức năng dinh dưỡng)?
  A - 
Hệ vận động, hệ thần kinh và các giác quan.
  B - 
Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ tiêu hoá.
  C - 
Hệ bài tiết, hệ sinh dục và hệ nội tiết.
  D - 
Hệ vận động, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn và hệ hô hấp.
4-
Hệ cơ và bộ xương tạo ra những khoảng trống chứa các cơ quan bên trong, đó là những khoang nào?
  A - 
Khoang ngực, khoang bụng.
  B - 
Khoang sọ, khoang ngực, khoang bụng.
  C - 
Khoang sọ, khoang bụng.
  D - 
Khoang sọ, khoang ngực.
5-
Các chất hữu cơ cơ bản cấu tạo nên tế bào gồm có:
  A - 
Prôtêin, lipit, nước, muối khoáng và axit nuclêic.
  B - 
Prôtêin, gluxit, muối khoáng và axit nuclêic.
  C - 
Prôtêin, lipit, muối khoáng và axit nuclêic.
  D - 
Prôtêin, lipit, gluxit, axit nuclêic.
6-
Các thành phần chủ yếu trong tế bào là:
  A - 
Màng tế bào, chất tế bào, các bào quan, nhân.
  B - 
Màng tế bào, chất tế bào, lưới nội chất, các bào quan, nhân.
  C - 
Màng tế bào, chất tế bào, lưới nội chất, nhân.
  D - 
Màng tế bào, chất tế bào, bộ máy gôngi và nhân.
7-
Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là:
  A - 
Màng sinh chất, nhân.
  B - 
Màng sinh chất.
  C - 
Màng sinh chất, chất tế bào, nhân.
  D - 
Tế bào chất.
8-
Chức năng của chất tế bào là:
  A - 
Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất.
  B - 
Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
  C - 
Thực hiện các hoạt động sống cơ bản của tế bào
  D - 
Giữ vai trò quan trọng trong sự di truyền.
9-
Các thành phần chủ yếu trong tế bào là:
  A - 
Màng tế bào, chất tế bào, các bào quan, nhân.
  B - 
Màng tế bào, chất tế bào, lưới nội chất, các bào quan, nhân.
  C - 
Màng tế bào, chất tế bào, lưới nội chất, nhân.
  D - 
Màng tế bào, chất tế bào, bộ máy gôngi và nhân.
10-
Các thành phần chủ yếu trong tế bào là:
  A - 
Các chất hữu cơ, muối khoáng và nước.
  B - 
Các chất hữu cơ và muối khoáng.
  C - 
Nước, axit nuclêic, prôtêin, gluxit.
  D - 
Nước, gluxit, lipit, prôtêin.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters