WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hiđro - Nước - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:46:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dùng sắt kim loại cho phản ứng hoàn toàn với axit HCl thì cần 200 ml dung dịch HCl, khí hiđro sinh ra phản ứng vừa đủ với 20 gam CuO đun nóng. Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

  A - 
2M
  B - 
2,5M
  C - 
3M
  D - 
1,5M
2-
Cho 10,2 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Al và Mg có trong hỗn hợp lần lượt là:
  A - 
2,7 gam và 7,5 gam
  B - 
2,7 gam và 6,5 gam
  C - 
5,4 gam và 4,8 gam
  D - 
6,4 gam và 3,8 gam
3-
Cho 6,5 gam Zn tác dụng với dung dịch có chứa 12 gam HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:
  A - 
1,12 lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
3,36 lít
  D - 
2,42 lít
4-
Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có chứa 24,5 gam H2SO4 tạo ra 30,4 gam FeSO4. Giá trị của m là:
  A - 
10,2 gam
  B - 
11,2 gam
  C - 
12,2 gam
  D - 
13,2 gam
5-
Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al thu được 0,4 mol Al2O3 theo sơ đồ phản ứng sau:

Công thức của oxit sắt là:
  A - 
FeO
  B - 
Fe2O3
  C - 
Fe3O4
  D - 
Không xác định được
6-
Đốt cháy hoàn toàn một lượng bột sắt dùng hết 2,24 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp gồm các oxit sắt và sắt dư. Khử sản phẩm bằng khí CO dư, khí đi ra sau phản ứng đem sục vào nước vôi trong dư, được kết tủa. Khối lượng kết tủa thu được là:
  A - 
10 gam
  B - 
20 gam
  C - 
30 gam
  D - 
40 gam
7-
Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
  A - 
Fe, Zn, Li, Sn
  B - 
Cu, Pb, Rb, Ag
  C - 
K, Na, Ca, Ba
  D - 
Al, Hg, Cs, Sr
8-
Trong các chất dưới đây, chất làm quì tím hóa đỏ là:
  A - 
Nước
  B - 
Rượu (cồn)
  C - 
Axit
  D - 
Nước vôi
9-
Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai kim loại đồng và vàng hòa tan trong axit HNO3 đặc, nóng và dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Thành phần phần trăm trong hỗn hợp trên là:
  A - 
80%
  B - 
36%
  C - 
72%
  D - 
50%
10-
Khử 6,96 gam một oxit kim loại cần dùng hết 0,12 mil H2. Lượng kim loại thu được cho tác dụng hết với axit HCl thấy sinh ra 2,016 lít H2 (đktc). Công thức hóa học của oxit này là:
  A - 
PbO
  B - 
CuO
  C - 
Al2O3
  D - 
Kết quả khác
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Bài 1: Chất
Bài 3: Sự biến đổi chất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Hiđro - Nước - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 16
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 13
Oxi - Không Khí - Bài 13
Phản Ứng Hóa Học - Bài 11
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Dung Dịch - Bài 24
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 06
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Dung Dịch - Bài 12
Hiđro - Nước - Bài 05
Dung Dịch - Bài 17
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 01
Dung Dịch - Bài 23
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Dung Dịch - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 02
Phản Ứng Hóa Học - Bài 06
Bài 5: Nguyên Tử
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters