WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:30:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để tranzito hoạt động, các lớp chuyển tiếp cần phải được phân cực như thế nào ?
  A - 
Lớp E-B phân cực thuận, lớp B-C phân cực thuận.
  B - 
Lớp E-B phân cực nghịch, lớp B-C phân cực nghịch.
  C - 
Lớp E-B phân cực nghịch, lớp B-C phân cực thuận.
  D - 
Lớp E-B phân cực thuận, lớp B-C phân cực nghịch.
2-
Hạt mang điện cơ bản trong vật liệu nào sau đây là lỗ trống ?
  A - 
Kim loại.
  B - 
Bán dẫn tinh khiết.
  C - 
Bán dẫn loại p.
  D - 
Bán dẫn loại n.
3-
Kí hiệu nào sau đây là của tranzito ?


  A - 
(1)
  B - 
(1) và (3)
  C - 
(2) và (4)
  D - 
(3) và (4)
4-
Khi tranzito p-n-p hoạt động, khoảng bao nhiêu phần trăm êlectron đi từ cực phát E (êmitơ), qua hai lớp chuyển tiếp B-C và đi đến cực góp C (côlectơ) ?
  A - 
2%
  B - 
10%
  C - 
50%
  D - 
98%
5-
Khi tranzito hoạt động, khoảng bao nhiêu phần trăm êlectron đi từ cực phát E, qua lớp chuyển tiếp E-B và đi đến cực gốc B (bazơ) ?
  A - 
2%
  B - 
10%
  C - 
50%
  D - 
80%
6-
Nguyên tử của các nguyên tố có số êlectron ở lớp ngoài cùng như sau :


Việc kết hợp nào sau đây sẽ cho bán dẫn loại n ?
  A - 
(1) và (3)
  B - 
(2) và (3)
  C - 
(3) và (4)
  D - 
(2) và (4)
7-
Sơ đồ bên mô tả cấu trúc của:


  A - 
bán dẫn loại p.
  B - 
bán dẫn loại n.
  C - 
của nguyên tố silic (Si).
  D - 
của nguyên tố antimon (Sb).
8-
Hạt mang điện cơ bản mô tả trong sơ đồ bên là:


  A - 
êlectron.
  B - 
lỗ trống.
  C - 
nguyên tử silic (Si).
  D - 
nguyên tử bo (B).
9-
Trong sơ đồ sau, số chỉ của ampe kế khác không, ta có thể kết luận:


  A - 
hạt A là êlectron, hạt B là lỗ trống.
  B - 
hạt B là êlectron, hạt A là lỗ trống.
  C - 
hạt A và B là êlectron.
  D - 
hạt A và B là lỗ trống.
10-
Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng các cực của tranzito ?


  A - 
(1)
  B - 
(2)
  C - 
(3)
  D - 
(4)
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 44
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt và dụng cụ quang học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters