WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:29:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giá trị của biểu thức x3 + 15x2 + 75x + 125 tại x = -10 là:

  A - 
100
  B - 
115
  C - 
120
  D - 
-125
2-
Tìm x biết (5x - 3)(7x + 2) - 35x(x - 1) = 42.
  A - 
x = -2
  B - 
x = 1
  C - 
x = 2
  D - 
Kết quả khác
3-
Rút gọn biểu thức (x + y)2 + (x - y)2 - 2x2 ta được kết quả là:
  A - 
2y
  B - 
2y2
  C - 
-2y2
  D - 
4x + 2y2
4-
Thực hiện phép tính (2x - 3)2 + (3x + 2)2 + 13(1 - x)(1 + x) ta được kết quả là:
  A - 
26x2
  B - 
0
  C - 
-26
  D - 
26
5-
Biểu thức rút gọn của: (4x + 9)2 + (4x - 9)2 là:
  A - 
2(16x2 + 81)
  B - 
16x2 + 81
  C - 
4x2 + 9
  D - 
Kết quả khác
6-
Giá trị lớn nhất của đa thức S = 4x - 2x2 + 1 là:
  A - 
3
  B - 
2
  C - 
-3
  D - 
-2
7-
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 + x + 2 là:
  A - 
  B - 
  C - 
2
  D - 
8-
Đa thức -8x3 + 12x2y - 6xy2 + y2 được thu gọn là:
  A - 
(2x + y)3
  B - 
-(2x + y)3
  C - 
(-2x + y)3
  D - 
(2x - y)3
9-
Giá trị của biểu thức tại x = -8;y = 6 là:
  A - 
-6
  B - 
-8
  C - 
-10
  D - 
-12
10-
Tính ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 06
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 19
Bất phương trình bậc nhất - Bài 03
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 21
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 18
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Phân Thức Đại Số - Bài 13
Tam giác đồng dạng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 16
Tam giác đồng dạng - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 13
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Phân thức đại số - Bài 02
Phân thức đại số - Bài 01
Tứ Giác - Bài 12
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters