Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Ôn tập số tự nhiên - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:54:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Viết tập hợp K các số tự nhiên không vượt quá 6.

  A - 
K = {1; 2; 3; 4; 5; 6}
  B - 
K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}
  C - 
K = {0; 1; 2; 3; 4; 5}
  D - 
K = {1; 2; 3; 4; 5}
2-
Chọn cách ghi sai:
  A - 
19 ∈ N
  B - 
1 ∈ N*
  C - 
7 ∈ N
  D - 
0 ∈ N*
3-
Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số là:
  A - 
10000
  B - 
10002
  C - 
12354
  D - 
11112
4-
Tìm x biết 2x + 5x = 70
  A - 
x = 0
  B - 
x = 10
  C - 
x = 65
  D - 
x = 63
5-
Tích 23.32 = ?
  A - 
2
  B - 
36
  C - 
66
  D - 
65
6-
12007 + 0222 = ?
  A - 
2007
  B - 
2
  C - 
2008
  D - 
1
7-
5280 : 55 = ?
  A - 
5275
  B - 
5285
  C - 
556
  D - 
156
8-
4! + 3! = ?
  A - 
7
  B - 
7!
  C - 
30
  D - 
18
9-
Cho tổng M = 75 + 1205 + 1000 + x với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để M chia hết cho 5.
  A - 
x chia hết cho 5
  B - 
x chia hết cho 5 dư 1
  C - 
x chia hết cho 5 dư 3
  D - 
x chia hết cho 5 dư 4
10-
Cho tổng S = 234 + 9198 + y + 2. Với y ∈ N, tìm điều kiện của y để S chia hết cho 9.
  A - 
y chia hết cho 9
  B - 
y chia hết cho 9 dư 2
  C - 
y chia hết cho 9 dư 7
  D - 
y chia hết cho 9 dư 5
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Đoạn Thẳng - Bài 13
Đoạn Thẳng - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 58
Số Nguyên - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 54
Số Nguyên - Bài 19
Ôn tập số tự nhiên - Bài 08
Số Nguyên - Bài 17
Góc - Bài 06
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 53
Số Nguyên - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 37
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 62
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters