WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:33:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam?
  A - 
100 kg
  B - 
180 kg
  C - 
150 kg
  D - 
108 kg
2-
Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính:

  A - 
>
  B - 
=
  C - 
<
  D - 
Tất cả đều sai
3-
Trong các số sau, số nào đồng thời chia hết cho 2; 3; 5; 9
  A - 
145
  B - 
10
  C - 
250
  D - 
270
4-
Số tiếp theo của dãy 1; 3; 4; 7; 11; 18 là:
  A - 
30
  B - 
45
  C - 
47
  D - 
40
5-
Kết luận nào sau đây không đúng ?
  A - 
Hình là hình bình hành có 4 góc vuông.
  B - 
Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
  C - 
Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau.
  D - 
Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.
6-
Cho số thập phân 17,02. Số này sẽ thay đổi như thế nào khi bỏ dấu phẩy?
  A - 
Tăng 10 lần
  B - 
Tăng 100 lần
  C - 
Giảm 100 lần
  D - 
Không thay đổi
7-
Phân số tính theo phần trăm bằng:
  A - 
13%
  B - 
38%
  C - 
52%
  D - 
25%
8-
Tích: 3 x 13 x 23 x 33 x ..... x 2003 có tận cùng bằng chữ số nào ?
  A - 
9
  B - 
1
  C - 
3
  D - 
7
9-
Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:
  A - 
2990
  B - 
695
  C - 
2090
  D - 
299
10-
gấp bao nhiêu lần
  A - 
24 lần
  B - 
12 lần
  C - 
18 lần
  D - 
9 lần
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 04
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 19
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters