WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:11:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi làm phép nhân một số với 102, một bạn học sinh đã quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giảm đi 1170 đơn vị. Hỏi bạn đó đã nhân số nào với 102?
  A - 
12
  B - 
15
  C - 
14
  D - 
13
2-
Chọn số thích hợp điền vào dấu ... biết 18,987 = 18 + 0.9 + ... + 0,007
  A - 
0,8
  B - 
0,08
  C - 
8
  D - 
0,008
3-
Tính diện tích hình thang, biết trung bình cộng hai đáy bằng 60cm và gấp 3 lần chiều cao của hình thang đó.
  A - 
1800 cm2
  B - 
2400 cm2
  C - 
1200 cm2
  D - 
1500 cm2
4-
Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số đó bằng 2.
  A - 
4 số
  B - 
3 số
  C - 
5 số
  D - 
6 số
5-
Tâm đi ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 5 giờ 15 phút. Hỏi Tâm đã ngủ trong bao lâu?
  A - 
6 giờ 15 phút
  B - 
9 giờ 15 phút
  C - 
7 giờ 15 phút
  D - 
8 giờ 15 phút
6-
Điền dấu thích hợp vào ô trống:
  A - 
=
  B - 
<
  C - 
>
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Số a trong dãy tính (a + 1) + (a + 4) + (a + 7) + ...... + (a + 28) = 155 có giá trị bằng:
  A - 
1
  B - 
4
  C - 
3
  D - 
2
8-
Tam giác ABC có CM = MB. So sánh diện tích tam giác ABM với diện tích tam giác ABC

  A - 
Diện tích tam giác ABM bằng một phần ba diện tích tam giác ABC.
  B - 
Diện tích tam giác ABM bằng một nửa diện tích tam giác ABC.
  C - 
Diện tích tam giác ABM bằng một phần tư diện tích tam giác ABC.
  D - 
Diện tích tam giác ABM bằng diện tích tam giác ABC.
9-
Có 10 người bước vào phòng họp, tất cả đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?
  A - 
90
  B - 
45
  C - 
9
  D - 
0
10-
Số hạng thứ 11 của dãy tính 7 + 13 + 19 + 25 là:
  A - 
55
  B - 
61
  C - 
73
  D - 
67
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 02
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 25
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 15
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 03
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters