WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:32:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm hai số biết tổng của 2 số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu của 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là:

  A - 
40 và 25
  B - 
35 và 30
  C - 
55 và 10
  D - 
45 và 20
2-
Tính 13,57 x 5,5 + 13,57 + 13,57 x 3,5
  A - 
135,7
  B - 
1357
  C - 
1,357
  D - 
13,57
3-
Kết quả của dãy tính (99 - 97 ) + (95 - 93) + ... + (7 - 5) + (3 - 1) là:
  A - 
100
  B - 
25
  C - 
50
  D - 
45
4-
Khi thực hiện biểu thức 255 + 45 : 15 x 3 ta được kết quả là:
  A - 
60
  B - 
774
  C - 
256
  D - 
264
5-
Từ các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3?
  A - 
6
  B - 
8
  C - 
9
  D - 
7
6-
Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với tháng 11. Tháng Giêng giá hoa lại giảm 20% so với ngày Tết. Hãy so sánh giá hoa tháng 11 và tháng Giêng.
  A - 
Tháng 11 bé hơn
  B - 
Không so sánh được
  C - 
Bằng nhau
  D - 
Tháng 11 lớn hơn
7-
Muốn lên tầng 3 một ngôi nhà cao tấng phải đi qua 54 bậc thang. Hỏi phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến tầng 6 của ngôi nhà đó?
  A - 
135
  B - 
162
  C - 
81
  D - 
108
8-
Kết quả của phép tính 32 x 44 x 75 x 69 - 21 x 39 x 63 x 55 có chữ số tận cùng là:
  A - 
3
  B - 
5
  C - 
4
  D - 
6
9-
Tính diện tích của hình thang bên dưới biết DC gấp đôi AB và diện tích tam giác ABD bằng 30cm2
  A - 
120cm2
  B - 
80cm2
  C - 
100cm2
  D - 
90cm2
10-
Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:
  A - 
2990
  B - 
695
  C - 
2090
  D - 
299
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters