WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 645
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given in capital letters at the end. Do not change the word given.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:25:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Please don’t tell my mum the truth. RATHER
->I’d ………………………………………………………my mum the truth.
  A - 
rather you not tell
  B - 
rather you don’t tell
  C - 
rather you didn’t telling
  D - 
rather you didn’t tell
2-
"Why don’t we meet to discuss the pay order?" John to me. SUGGESTED
->John …………………………………..….…………….………the pay order.
  A - 
suggested meeting to discuss
  B - 
suggested meet to discuss
  C - 
suggested met to discuss
  D - 
suggested to meeting discuss
3-
Tim’s brother thought that somebody had killed him with a gun. BEEN
->Tim………………………………………….………………………………..………………… with a gun.
  A - 
was thought by his brother to been killed
  B - 
was thought by his brother been killed
  C - 
was thought by his brother to had been killed
  D - 
was thought by his brother to have been killed
4-
I couldn’t concentrate because of the noise coming from the next room. HARD
-> The noise coming from the next room…………………….…………...………………..to concentrate.
  A - 
make it hard for me
  B - 
made it hard for me
  C - 
it hard me
  D - 
hard to me
5-
That contestant didn’t succeed in getting to the final round of the quiz show. TO
-> That contestant didn’t ……………………………..…………to the final round of the quiz show.
  A - 
manage to gets
  B - 
manage to got
  C - 
manage to get
  D - 
manage to getting
6-
Since we’ve run out of tea, I’d better go and buy some. LEFT
-> Since there……………..……………………..…….……I’d better go and buy some.
  A - 
is no tea left
  B - 
is some tea left
  C - 
not tea left
  D - 
tea left
7-
The police asked the woman to describe the thief in detail. FULL
-> The police asked the woman to give them…………………………….……..………………the thief.
  A - 
a full description of
  B - 
full description
  C - 
a full description in
  D - 
a full description with
8-
The flooding led to the road being closed. RESULT
-> The road had to ……………………………………………………… the flooding.
  A - 
been closed as a result of
  B - 
be close as a result of
  C - 
being closed as a result in
  D - 
be closed as a result of
9-
It’s a pity I have to go to my cousin’s wedding today. ONLY
-> If……………..……………………..………………………..… to my cousin’s wedding today.
  A - 
only I didn’t to go
  B - 
only I didn’t had to going
  C - 
only I didn’t be to go
  D - 
only I didn’t have to go
10-
"You’d better not go out for a walk," said my father. ADVISED
-> My father……………..……..………………………….…………going for a walk.
  A - 
advised against me
  B - 
advised me to against
  C - 
advised me against
  D - 
advised to me against
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 736
English 9 - Test 695
English 9 - Test 90
English 9 - Test 715
English 9 - Test 610
English 9 - Test 645
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 42
English 9 - Test 729
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 76
English 9 - Test 148
English 9 - Test 526
English 9 - Test 92
English 9 - Test 486
English 9 - Test 552
English 9 - Test 247
English 9 - Test 452
English 9 - Test 442
English 9 - Test 35
English 9 - Test 725
English 9 - Test 02
English 9 - Test 219
English 9 - Test 504
English 9 - Test 641
English 9 - Test 603
English 9 - Test 480
English 9 - Test 351
English 9 - Test 532
English 9 - Test 722
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters