WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 646
Use suggestions to make complete sentences. Make any changes necessary. You can add more words but cannot omit the given words. Write your answers in the spaces provided.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:23:57 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mr.Brown/ teach English/ six years now.
………………………………………….....................
  A - 
Mr. Brown has teaching English for six years now.
  B - 
Mr. Brown has be teaching English for six years now.
  C - 
Mr. Brown had been teaching English for six years now.
  D - 
Mr. Brown has been teaching English for six years now.
2-
The recent earthquake/ cause/ serious damage/ Japan’s economy.
…………………………..…………………………………………
  A - 
The recent earthquake caused serious damage to Japan’s economy.
  B - 
The recent earthquake have caused serious damage Japan’s economy.
  C - 
The recent earthquake had caused serious damage Japan’s economy.
  D - 
The recent earthquake has caused serious damage to Japan’s economy.
3-
If/ I/ you/ I/ take/ public transport/ school/ avoid traffic jams/ save energy.
...........................................................................
  A - 
If I were you, I would took public transport to school to avoid traffic jams and save energy.
  B - 
If I am you, I take public transport to school to avoid traffic jams and save energy.
  C - 
If I be you, I would taking public transport to school to avoid traffic jams and save energy.
  D - 
If I were you, I would take public transport to school to avoid traffic jams and save energy.
4-
It/ essential that/ the boy/ have/ good command/ English.
…………………………..………………………………
  A - 
It essential that the boy have a good command of English.
  B - 
It is essential that the boy should had a good command of English.
  C - 
It was essential that the boy should having a good command of English.
  D - 
It is essential that the boy should have a good command of English.
5-
We/ having/ very good/ time/ together/ help us/ strengthen/ friendship.
…………………………..…………………………
  A - 
We having a very good time together and this helps us strengthen our friendship.
  B - 
We are having a very good time together and this helps us strengthen our friendship.
  C - 
We are having a very good time together and this helping us strengthen our friendship.
  D - 
We were having a very good time together and this helps us strengthen our friendship.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 736
English 9 - Test 695
English 9 - Test 90
English 9 - Test 715
English 9 - Test 610
English 9 - Test 645
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 42
English 9 - Test 729
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 629
English 9 - Test 185
English 9 - Test 495
English 9 - Test 401
English 9 - Test 140
English 9 - Test 597
English 9 - Test 320
English 9 - Test 233
English 9 - Test 219
English 9 - Test 236
English 9 - Test 517
English 9 - Test 690
English 9 - Test 729
English 9 - Test 416
English 9 - Test 602
English 9 - Test 486
English 9 - Test 476
English 9 - Test 369
English 9 - Test 642
English 9 - Test 359
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters