WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 657
Change in to passive.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:07:53 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She expected us to offer her the job.
  A - 
We are expected to offer her the job.
  B - 
We were expect to offer her the job.
  C - 
We were expected offer her the job.
  D - 
We were expected to offer her the job.
2-
We heard them make arrangements for the journey.
  A - 
They were heard to make arrangements for the journey.
  B - 
They were heard to made arrangements for the journey.
  C - 
They were be heard to make arrangements for the journey.
  D - 
They are heard to make arrangements for the journey.
3-
People say that he stole $ 10.000
  A - 
It is say that he stole $ 10.000
  B - 
It is said that he stole $ 10.000
  C - 
It is said he stole $ 10.000
  D - 
It is said that he stolen $ 10.000
4-
Some one will have to look after the child tonight
  A - 
The child would have to be looked after tonight.
  B - 
The child will had to be looked after tonight.
  C - 
The child will have to be looked after tonight.
  D - 
The child will have to be look after tonight.
5-
Did They build the new house in 1996?
  A - 
Was the new house built in 1996?
  B - 
Is the new house built in 1996?
  C - 
Was the new house build in 1996?
  D - 
Was the new house have build in 1996?
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 403
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 04
English 9 - Test 507
English 9 - Test 695
English 9 - Test 334
English 9 - Test 275
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 55
English 9 - Test 614
English 9 - Test 310
English 9 - Test 525
English 9 - Test 142
English 9 - Test 348
English 9 - Test 596
English 9 - Test 575
English 9 - Test 75
English 9 - Test 128
English 9 - Test 108
English 9 - Test 266
English 9 - Test 381
English 9 - Test 710
English 9 - Test 58
English 9 - Test 545
English 9 - Test 447
English 9 - Test 219
English 9 - Test 583
English 9 - Test 67
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters