WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 128
Choose the correct answers in A, B, C or D to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:39:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: …… you like a cup of tea?
B: Yes, please.
  A - 
Could
  B - 
Do
  C - 
Would
  D - 
Will
2-
My brother is studying very ……
  A - 
hardly
  B - 
hard
  C - 
good
  D - 
harder
3-
Would you …… cleaning the floor for me?
  A - 
like
  B - 
please
  C - 
mind
  D - 
rather
4-
It is difficult …… all these things.
  A - 
to remember
  B - 
remembering
  C - 
remember
  D - 
remembered
5-
Motorbikes …… in China are cheap.
  A - 
make
  B - 
made
  C - 
makes
  D - 
making
6-
…… you mind if I smoked?
  A - 
Could
  B - 
Don’t
  C - 
Do
  D - 
Would
7-
John is interested …… the history of Vietnam.
  A - 
in
  B - 
with
  C - 
to
  D - 
on
8-
Milk bottles can be …… after being cleaned.
  A - 
recycle
  B - 
thrown away
  C - 
broken
  D - 
refilled
9-
......... you show me the way to the nearest post office, please?
  A - 
Can
  B - 
Could
  C - 
Do
  D - 
Both A & B are correct
10-
Ba loves watching football, .......... he doesn’t like playing it.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
so
  D - 
because
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 108
English 8 - Test 27
English 8 - Test 143
English 8 - Test 87
Wonders Of The World - Test 8
English 8 - Test 152
My Friend - Test 09
At Home - Test 07
English 8 - Test 154
Our Past - Test 02
Recycling - Test 09
Inventions - Test 9
English 8 - Test 35
English 8 - Test 98
English 8 - Test 23
My Neighborhood - Test 04
Computers - Test 5
My Neighborhood - Test 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters