WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 135
Choose the correct answers in A, B, C or D to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:40:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
We need to …… the use of plastic bags. Instead, we can use paper or clothes bags.
  A - 
reduce
  B - 
reuse
  C - 
recycle
  D - 
produce
2-
They are traveling to the airport ….. a bus.
  A - 
to
  B - 
by
  C - 
in
  D - 
at
3-
You can see a boys … water buffalo in the fields in Vietnam.
  A - 
driving
  B - 
cycling
  C - 
flying
  D - 
riding
4-
The canoe overturned and everyone ……. into the deep river.
  A - 
fall
  B - 
felt
  C - 
fell
  D - 
feel
5-
Do mind …………… your dictionary?
  A - 
if I use
  B - 
I using
  C - 
if I used
  D - 
your using
6-
Would you mind sitting in the ………….. of the taxi, please?
  A - 
front sit
  B - 
sit front
  C - 
seat front
  D - 
front seat
7-
They moved to the city _____ well-paying jobs.
  A - 
in order to get
  B - 
for getting
  C - 
in order not to get
  D - 
so that getting
8-
Scale is an instrument for showing _____ people or things are.
  A - 
how tall
  B - 
how heavy
  C - 
how old
  D - 
how high
9-
I tried to cheer him_____, but he just kept staring out the window.
  A - 
on
  B - 
off
  C - 
out
  D - 
up
10-
Do you mind ……………………..your car? It's on my way.
  A - 
move
  B - 
moving
  C - 
to move
  D - 
moved
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 41
Festivals - Test 11
English 8 - Test 174
English 8 - Test 39
English 8 - Test 38
English 8 - Test 153
English 8 - Test 56
Traveling Around Viet Nam - Test 10
Traveling Around Viet Nam - Test 14
Country Life And City Life - Test 06
Inventions - Test 7
Study Habits - Test 05
A Vacation Abroad - Test 12
English 8 - Test 25
English 8 - Test 85
A First - Aid Course - Test 15
English 8 - Test 226
English 8 - Test 60
Making Arrangements - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters