Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 143
Rewrite the following sentences using the words provided in such a way that they mean the same as the original sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:35:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Couldn’t you find a better hotel?
Is this ……………………………………
  A - 
Is this the best hotel you could finding?
  B - 
Is this the best hotel you could found?
  C - 
Is this the best hotel you could to find?
  D - 
Is this the best hotel you could find?
2-
I haven’t seen that man here before.
This is …………………………………………...
  A - 
This is the first time I have seen that man here.
  B - 
This is the first time I had seen that man here.
  C - 
This is the first time I have see that man here.
  D - 
This is the first time I have saw that man here.
3-
Old car tires are recycled to make shoes and sandals
People...................................
  A - 
People recycle old car tires make shoes and sandals.
  B - 
People recycle old car tires to make shoes and sandals.
  C - 
People recycle old car tires to made shoes and sandals.
  D - 
People recycle old car tires to making shoes and sandals.
4-
The coffee is so hot that I can’t drink it.
The coffee is too .............................................
  A - 
The coffee is too hotter for me to drink.
  B - 
The coffee is too hot for me drink.
  C - 
The coffee is too hot for me to drinking.
  D - 
The coffee is too hot for me to drink.
5-
Somebody repaired his car yesterday.
He had.....................................
  A - 
He had my car repair yesterday.
  B - 
He had my car to repaired yesterday.
  C - 
He had my car repaired yesterday.
  D - 
He had my car repairing yesterday.
6-
It was thought that the painting had been destroyed.
The painting ……………………….
  A - 
The painting was thought to have been destroyed.
  B - 
The painting is thought to have been destroyed.
  C - 
The painting was thought to had been destroyed.
  D - 
The painting was thought to have destroyed.
7-
Our house is going to be rebuilt by a local firm.
We are …………………………..
  A - 
We are going to have our house rebuilt by a local firm.
  B - 
We are go to have our house rebuilt by a local firm.
  C - 
We are gone to have our house rebuilt by a local firm.
  D - 
We are going had our house rebuilt by a local firm.
8-
I can’t buy the tickets. They are too expensive.
The tickets ………………………
  A - 
The tickets too expensive for me to buy.
  B - 
The tickets are too expensive for me to bought.
  C - 
The tickets are too expensive for me to buy.
  D - 
The tickets are too expensive me to buy.
9-
Peter spent three hours repainting his house.
It.........................................
  A - 
It take Peter 3 hours to repair his house.
  B - 
It took Peter 3 hours to repair his house.
  C - 
It took Peter 3 hour to repair his house.
  D - 
It took Peter 3 hours to repaired his house.
10-
Leave now or you will miss the train.
Unless ………………………………...
  A - 
Unless you leave now, you will missed the train.
  B - 
Unless you leave now, you will missing the train.
  C - 
Unless you leave now, you would miss the train.
  D - 
Unless you leave now, you will miss the train.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 149
English 8 - Test 142
Traveling Around Viet Nam - Test 13
A Vacation Abroad - Test 04
English 8 - Test 167
English 8 - Test 228
A Vacation Abroad - Test 03
English 8 - Test 51
English 8 - Test 48
English 8 - Test 61
The Young Pioneers Club - Test 05
English 8 - Test 208
My Neighborhood - Test 05
English 8 - Test 135
Wonders Of The World - Test 1
English 8 - Test 140
English 8 - Test 88
English 8 - Test 177
At Home - Test 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters