WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:54:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?
  A - 
Vì nguồn thức ăn ở 2 môi trường phong phú.
  B - 
Vì hô hấp bằng phổi và bằng da.
  C - 
Vì chi có màng vừa bơi vừa nhảy được trên cạn.
  D - 
Vì da luôn cần ẩm ướt.
2-
Thân và rễ của cây có các kiểu hướng động như thế nào?
  A - 
Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.
  B - 
Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
  C - 
Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
  D - 
Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực âm.
3-
Hô hấp ở động vật là:
  A - 
quá trình cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, dồng thời thải CO2 ra ngoài.
  B - 
quá trình tế bào sử dụng các chất khí như CO2, O2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.
  C - 
quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đủ O2 và CO2 cung cấp cho quá trình oxi hóa các chất trong tế bào.
  D - 
quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.
4-
Tiêu hóa là:
  A - 
quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.
  B - 
quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.
  C - 
quá trình biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.
  D - 
quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
5-
Ví dụ nào sau đây là ứng động sinh trưởng:
  A - 
Sự đóng mở của lá cây trinh nữ.
  B - 
Sự nở của các loại hoa.
  C - 
Sự xòe và cụp lại của lá me.
  D - 
Sự vận động bắt mồi của cây bắt mồi.
6-
Thứ tự đúng về quá trình xử lý thức ăn là:
  A - 
Hấp thụ, thu nhận, tiêu hóa, bài xuất.
  B - 
Tiêu hóa, thu nhận, hấp thụ, bài xuất.
  C - 
Hấp thụ, tiêu hóa, thu nhận, bài xuất.
  D - 
Thu nhận, tiêu hóa, hấp thụ, bài xuất.
7-
Oxi được tạo ra trong quang hợp được giải phóng ra từ phân tử:
  A - 
Diệp lục.
  B - 
Glucôzơ.
  C - 
H2O.
  D - 
CO2.
8-
Hệ tuần hoàn hở có ở những động vật nào?
  A - 
Các loài thú.
  B - 
Các loài cá sụn, cá xương.
  C - 
Động vật đơn bào.
  D - 
Động vật thân mềm và chân khớp.
9-
Đoạn nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?
  A - 
Dạ cỏ.
  B - 
Dạ tổ ong.
  C - 
Dạ lá sách.
  D - 
Dạ múi khế.
10-
Hướng động là hình thức phản ứng:
  A - 
Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng khác nhau.
  B - 
Của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.
  C - 
Của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
  D - 
Của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Cảm Ứng - Đề 04
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 73
Sinh Sản - Đề 02
Đề Xuất
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 08
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 25
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 01
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 03
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 62
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 84
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 18
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 14
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 80
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 17
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 24
Sinh Sản - Đề 04
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 56
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 13
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 30
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 88
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters