WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 238
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:45:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào trong hàng dưới cùng sẽ thay thế cho dấu "?":

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
  H - 
Số 8
  I - 
Số 9
2-
Quân Domino nào sẽ thay thế cho quân Domino còn thiếu?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
3-
Lá bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Lá bài 10 Cơ
  B - 
Lá bài Q Rô
  C - 
Lá bài 3 Pích
  D - 
Lá bài 2 Chuồn
4-
Kim giờ còn thiếu sẽ chỉ số nào?:

  A - 
Số 4
  B - 
Số 6
  C - 
Số 7
  D - 
Số 2
5-
Đồng hồ nào sẽ được điền vào chỗ trống?

  A - 
Đồng hồ A
  B - 
Đồng hồ B
  C - 
Đồng hồ C
  D - 
Đồng hồ D
  E - 
Đồng hồ E
6-
Hãy điền đáp án thích hợp vào dấu chấm hỏi?:

  A - 
10m và 1 giờ
  B - 
1m và 1 giờ 25 phút
  C - 
100dm và 2 giờ 15 phút
  D - 
1m và 2 giờ 5 phút
7-
Dùng bảng dưới đây để tìm tên của một dòng sông ở Nam Mỹ:

  A - 
ORINOCC
  B - 
ORINICO
  C - 
URINOCO
  D - 
ORINOCO
8-
Có 4 con số mà tổng của chúng là 96. Số thứ nhất cộng thêm 3, số thứ hai trừ đi 3, số thứ 3 nhân với 3, số thứ 4 chia cho 3, nhưng kết quả lại vẫn bằng nhau.
Vậy các con số đó lần lượt là số nào?
  A - 
A=15
B=21
C=6
D=54
  B - 
A=21
B=14
C=12
D=34
  C - 
A=25
B=9
C=6
D=64
  D - 
A=17
B=23
C=8
D=54
9-
Sách 98 cuốn, 2 ngăn
Nghe cho kỹ nhè, biết rằng:
Nếu ngăn nhất dời 12 cuốn
Xuống ngăn hai, lúc đó 2 ngăn
2 ngăn số sách cân bằng
Đố ai, ai có biết chăng
Bao nhiêu cuốn sách mỗi ngăn ban đầu?

  A - 
Ngăn thứ nhất:61 cuốn
Ngăn thứ hai: 37 cuốn
  B - 
Ngăn thứ nhất:72 cuốn
Ngăn thứ hai: 16 cuốn
  C - 
Ngăn thứ nhất:67 cuốn
Ngăn thứ hai: 31 cuốn
  D - 
Ngăn thứ nhất:80 cuốn
Ngăn thứ hai: 18 cuốn
10-
Số nào đúng với biểu thức sau đây:
(892) – (882)
  A - 
176
  B - 
177
  C - 
178
  D - 
179
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 104
Trắc Nghiệm IQ - 111
Trắc Nghiệm IQ - 40
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 76
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 53
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 56
Trắc Nghiệm IQ - 117
Trắc Nghiệm IQ - 126
Trắc Nghiệm IQ - 110
Trắc Nghiệm IQ - 162
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 64
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters