Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 212
Answer the questions:

I am David and this is my father. My father is a weight lifter so he is short and heavy. He is very strong he can play many games: volleyball, football and tennis. I am not short and heavy. I am tall and light but I am not weak. Every day, I play football with my father.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:59:36 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What does David’s father do?
  A - 
He is a doctor.
  B - 
He is a teacher.
  C - 
He is an engineer.
  D - 
He is a weight lifter.
2-
Is he short or tall?
  A - 
He is short or tall.
  B - 
He is short and tall.
  C - 
He is short.
  D - 
He is tall.
3-
How many games can he play?
  A - 
He can play 1 game.
  B - 
He can play 2 games.
  C - 
He can play 3 games.
  D - 
He can play 4 games.
4-
Is David short?
  A - 
No, he doesn’t.
  B - 
Yes, he is.
  C - 
No, he isn’t.
  D - 
Yes, he does.
5-
Can he play football?
  A - 
Yes, he is.
  B - 
Yes, he can.
  C - 
No, he isn't.
  D - 
No, he can't.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 46
The Body - Test 08
Your House - Test 08
English 6 - Test 144
English 6 - Test 275
English 6 - Test 42
English 6 - Test 72
English 6 - Test 245
Man And The Environment - Test 11
Activities And Seasons - Test 10
Staying Healthy - Test 09
English 6 - Test 240
English 6 - Test 183
English 6 - Test 167
Places - Test 07
English 6 - Test 209
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters