Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Biotechnology - 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:19:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which of the following is the normal cell cycle, primarily regulated at checkpoints?
  A - 
Metaphase in mitosis
  B - 
Anaphase, G1 boundary
  C - 
G1-S boundary
  D - 
S-G2 boundary
2-
The phase of mitosis which is associated with the formation of the nuclear envelope, is
  A - 
prophase
  B - 
metaphase
  C - 
anaphase
  D - 
telophase
3-
At the __________ checkpoint, cell growth is controlled.
  A - 
C
  B - 
G1
  C - 
G2
  D - 
S
4-
A nuclear envelope forms around each set of sister chromatids in
  A - 
anaphase
  B - 
metaphase
  C - 
prophase
  D - 
telophase
5-
In which of the following phase preparations for genome separation are made?
  A - 
C
  B - 
G1
  C - 
G2
  D - 
M
6-
Cells which no longer divide (such as certain specialized cells found in the human brain) remain in which phase of the cell cycle?
  A - 
Prophase
  B - 
S phase
  C - 
G0 Phase
  D - 
Gl Phase
7-
The cell cycle is controlled in most cells by
  A - 
time (after a certain length of time the cell divides)
  B - 
a series of checkpoints
  C - 
cell size (when the cell reaches a certain size, it divides)
  D - 
different cells exhibit different control strategies
8-
How many chromatids does a diploid body cell contain just prior to cell division?
  A - 
23
  B - 
46
  C - 
69
  D - 
92
9-
DNA replication is controlled at which of the following checkpoint?
  A - 
G1
  B - 
G2
  C - 
M
  D - 
S
10-
Which of the following begins when pairs of sister chromatids align in the center of the cell?
  A - 
Anaphase
  B - 
Interphase
  C - 
Metaphase
  D - 
Prophase
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 61
Biotechnology - 64
Biotechnology - 60
Biotechnology - 62
Biotechnology - 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 21
Biotechnology - 67
Biotechnology - 63
Biotechnology - 66
Biotechnology - 59
Biotechnology - 65
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 68
Biotechnology - 58
Biotechnology - 41
Biotechnology - 44
Biotechnology - 03
Đề Xuất
Biotechnology - 11
Biotechnology - 59
Biotechnology - 09
Biotechnology - 22
Biotechnology - 64
Biotechnology - 46
Biotechnology - 57
Biotechnology - 26
Biotechnology - 28
Biotechnology - 17
Biotechnology - 34
Biotechnology - 50
Biotechnology - 67
Biotechnology - 48
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Biotechnology - 35
Biotechnology - 66
Biotechnology - 58
Biotechnology - 19
Biotechnology - 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters