WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 149
Choose the correct answers in A, B, C or D to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:53:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Would you mind........................... some photos?
  A - 
take
  B - 
taking
  C - 
to take
  D - 
took
2-
It was late, so we decided ..........................a taxi home.
  A - 
take
  B - 
taking
  C - 
took
  D - 
to take
3-
Yesterday morning my father was reading the newspapers, while my mother....... breakfast.
  A - 
eat
  B - 
was eating
  C - 
ate
  D - 
is eating
4-
A new supermarke........................... in my town next year.
  A - 
build
  B - 
building
  C - 
will be built
  D - 
will been build
5-
English ...... all over the world.
  A - 
speak
  B - 
spoken
  C - 
speaking
  D - 
is spoken
6-
Peter said he ......... in Vietnam then.
  A - 
living
  B - 
was living
  C - 
is living
  D - 
lived
7-
English ........ been learnt since 2002.
  A - 
have
  B - 
has
  C - 
had
  D - 
having
8-
I asked Lan if she ......... free that night.
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
been
  D - 
be
9-
A: ...... country do you want to visit?
B: I'd like to visit Britain.
  A - 
Where
  B - 
Which
  C - 
Why
  D - 
How
10-
A: Why did Minh get bad marks?
B: Because he never ...... his homework.
  A - 
do
  B - 
did
  C - 
doing
  D - 
to did
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 229
Computers - Test 6
Recycling - Test 06
The Young Pioneers Club - Test 06
A First - Aid Course - Test 06
My Friend - Test 07
Inventions - Test 11
English 8 - Test 19
English 8 - Test 60
English 8 - Test 139
Our Past - Test 11
English 8 - Test 141
A Vacation Abroad - Test 12
My Neighborhood - Test 02
A First - Aid Course - Test 14
Country Life And City Life - Test 03
English 8 - Test 20
Traveling Around Viet Nam - Test 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters