WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 54
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:16:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 9

  A - 
5, 9
  B - 
5, 6, 7, 8, 9
  C - 
6, 7, 8
  D - 
5, 6, 7, 8
2-
Cho tập A = {a, b, c}. Tập B = {a, b, c, d, e, f} Phát biểu nào sau đây đúng?
  A - 
A = A ∩ B
  B - 
A = A \ B
  C - 
A = A ∪ B
  D - 
A = B
3-
Lớp 6A có tất cả 24 học sinh. Tổng kết cuối năm lớp 6A có 5 học sinh giỏi, 16 học sinh khá. Còn lại là học sinh trung bình. Hỏi tập hợp các học sinh trung bình của lớp 6A có bao nhiêu phần tử?
  A - 
24
  B - 
3
  C - 
5
  D - 
11
4-
Tích 2.7.125 không bằng tích nào trong các tích dưới đây:
  A - 
10.5.35
  B - 
50.5.7
  C - 
2.120.7
  D - 
2.25.35
5-
Chọn kết luận sai:
  A - 
92 = 18
  B - 
199 = 1
  C - 
02001 = 0
  D - 
3990 = 1
6-
Số nào sau đây không đúng quy tắc viết số La Mã?
  A - 
MMMCCCXXXIII
  B - 
MMMCLXXX
  C - 
DDCLXXX
  D - 
CCCVI
7-
Điền các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 vào dấu * của số để được số chia hết cho 9.
  A - 
* có thể là 0; 7
  B - 
* có thể là 7; 8
  C - 
* có thể là 8; 9
  D - 
* có thể là 0; 8
8-
Bé Hùng được mẹ dạy đếm từ 1 đến 10. Mẹ hứa tuần sau sẽ dạy cho Hùng đếm đến 20. Hỏi những số nào mẹ sẽ dạy Hùng?
  A - 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  B - 
20
  C - 
11, 20
  D - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
9-
Bạn An trong giờ học anh văn rất hay viết nhầm giữa từ habit (thói quen) và rabbit (con thỏ). Để bạn An có thể phân biệt, cô dạy tiếng Anh cho An bài toán sau. C là tập các chữ cái có trong từ habit mà không có trong từ rabbit. Hỏi bạn An phải trả lời đáp án đúng nào sau đây.
  A - 
C = {rabbit} \ {habit}
  B - 
C = {habit} \{rabbit}
  C - 
C = {h}
  D - 
C = {a, b, i , t}
10-
Tập hợp M gồm các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A - 
10 ∈ M
  B - 
20 ∉ M
  C - 
15 ∈ M
  D - 
19 là một phần tử của tập hợp M
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Đề Xuất
Ôn tập số tự nhiên - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 38
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 56
Phân Số - Bài 22
Góc - Bài 02
Góc - Bài 10
Số Nguyên - Bài 09
Số Nguyên - Bài 16
Đoạn Thẳng - Bài 17
Phân Số - Bài 29
Ôn tập số tự nhiên - Bài 12
Số Nguyên - Bài 22
Ôn tập số tự nhiên - Bài 09
Đoạn Thẳng - Bài 12
Đoạn Thẳng - Bài 06
Số Nguyên - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters