WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 152
Use the suggestions to make the meaningful sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:04:04 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
information / bringing / entertainment / also / is / only / but / TV / not / .
..........................................................
  A - 
TV is not bringing only information but also entertainment.
  B - 
TV is bringing not only information but also entertainment.
  C - 
TV is bringing not also only information but entertainment.
  D - 
TV is bringing only not information but also entertainment.
2-
village / the / definitely / better / Life / the / changing / is / for / in / .
...............................................................................
  A - 
In life the village is definitely changing for the better.
  B - 
Life in the village is changing definitely for the better.
  C - 
Life is in the village definitely changing for the better.
  D - 
Life in the village is definitely changing for the better.
3-
look for / more money / Farmers / when / family / often / other work / their / need / they / for / .
....................................................................................
  A - 
Farmers often for other look work when they need more money for their family.
  B - 
Farmers often look other for work when they need for more money their family.
  C - 
Farmers often look for other work when they need more money for their family.
  D - 
Farmers look often for other work when they need more money for their family.
4-
people / still / a week / work / in / many / days / the countryside / seven / .
.....................................................................
  A - 
Many people in the countryside still work seven days a week.
  B - 
In many people the countryside still work seven days a week.
  C - 
Many people in the countryside still work seven a days week.
  D - 
Many the people in countryside still work seven week a days .
5-
back / in / months / going / England / they / two / are / .
..................................................
  A - 
They are going back in England to two months.
  B - 
They are going back to England in two months.
  C - 
They are back going to England in two months.
  D - 
They are going back to in England two months.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 04
Study Habits - Test 10
English 8 - Test 180
Making Arrangements - Test 14
English 8 - Test 104
English 8 - Test 16
My Friend - Test 10
English 8 - Test 100
A First - Aid Course - Test 04
English 8 - Test 106
English 8 - Test 149
Making Arrangements - Test 13
Wonders Of The World - Test 5
English 8 - Test 12
English 8 - Test 19
English 8 - Test 99
English 8 - Test 156
Traveling Around Viet Nam - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters