Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Biotechnology - 39
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:25:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Maximum size of foreign DNA that can be inserted into a replacement vector is
  A - 
25-30 kb
  B - 
18-20 kb
  C - 
20-25 kb
  D - 
40-50 kb
2-
Which of the following is not true about phagemid?
  A - 
Contain functional origin of replication of the plasmid and λ phage
  B - 
May be propagated as a plasmid or as phage in appropriate strain
  C - 
Contain λ att site
  D - 
Can only be propagated as phage
3-
pBR 322 has/have which of the following selection marker(s)?
  A - 
Ampr
  B - 
Tetr
  C - 
Kanr
  D - 
Both (a) and (b)
4-
A plasmid can be considered as a suitable cloning vector if
  A - 
it can be readily isolated from the cells
  B - 
it possesses a single restriction site for one or more restriction enzymes
  C - 
insertion of foreign DNA does not alter its replication properties
  D - 
All of the above
5-
Difference between λ gt 10 and λ gt 11 vectors is that
  A - 
λ gt 11 is an expression vector
  B - 
λ gt 10 is an expression vector
  C - 
λ gt 10 is a replacement vector
  D - 
λ gt 11 is a replacement vector
6-
λ ZAP vector is an example of
  A - 
phage
  B - 
phagemid
  C - 
cosmid
  D - 
plasmid
7-
λ gt 10 and λ gt 11 vectors can propagate cloned fragments up to
  A - 
6-7 kb
  B - 
1-2 kb
  C - 
40-44 kb
  D - 
20-23 kb
8-
Select the wrong statement about plasmids?
  A - 
It is extrachromosomal
  B - 
It is double stranded
  C - 
Its replication depends upon host cell
  D - 
It is closed and circular DNA
9-
Stuffer is
  A - 
the right arm of the vector DNA
  B - 
the left arm of the vector DNA
  C - 
central fragment of the vector DNA
  D - 
None of the above
10-
Conjugative plasmids
  A - 
do not exhibit antibiotic resistance
  B - 
carry transfer genes called the tra genes
  C - 
exhibit antibiotic resistance
  D - 
do not carry transfer genes
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 61
Biotechnology - 64
Biotechnology - 60
Biotechnology - 62
Biotechnology - 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 21
Biotechnology - 67
Biotechnology - 63
Biotechnology - 66
Biotechnology - 59
Biotechnology - 65
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 68
Biotechnology - 58
Biotechnology - 41
Biotechnology - 44
Biotechnology - 03
Đề Xuất
Biotechnology - 62
Biotechnology - 49
Biotechnology - 36
Biotechnology - 20
Biotechnology - 57
Biotechnology - 31
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Biotechnology - 15
Biotechnology - 32
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 28
Biotechnology - 37
Biotechnology - 54
Biotechnology - 18
Biotechnology - 44
Biotechnology - 04
Biotechnology - 47
Biotechnology - 40
Biotechnology - 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters