WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 168
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:41:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The vase ________on the shelf is very beautiful.
  A - 
stands
  B - 
standing
  C - 
is standing
  D - 
stood
2-
Do you mind if I ________your atlas for a minute?
  A - 
borrow
  B - 
will borrow
  C - 
am going to borrow
  D - 
borrowed
3-
Ann asked me not ________anybody what happened.
  A - 
tell
  B - 
telling
  C - 
to tell
  D - 
told
4-
After ________breakfast, I went out for a walk.
  A - 
finish
  B - 
having finished
  C - 
finished
  D - 
had finished
5-
________is a type of white or gray stone containing calcium, used for building and making cement.
  A - 
Slope
  B - 
Limestone
  C - 
Site
  D - 
Sand
6-
China has huge ________and onshore oil reserves.
  A - 
seaside
  B - 
remote
  C - 
outside
  D - 
offshore
7-
Do you mind ________here for just a minute?
  A - 
to wait
  B - 
waiting
  C - 
about waiting
  D - 
waited
8-
It was late, so we decided ________a taxi home.
  A - 
take
  B - 
to take
  C - 
taking
  D - 
took
9-
The council should be able ________ help families who have no accommodation.
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
for
  D - 
at
10-
He picked the phone ________as soon as it rang.
  A - 
on
  B - 
up
  C - 
in
  D - 
off
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
At Home - Test 08
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 148
English 8 - Test 223
English 8 - Test 184
Recycling - Test 07
My Friend - Test 15
English 8 - Test 44
My Friend - Test 09
A Vacation Abroad - Test 12
English 8 - Test 42
English 8 - Test 60
Traveling Around Viet Nam - Test 02
A Vacation Abroad - Test 13
English 8 - Test 173
Inventions - Test 8
A Vacation Abroad - Test 04
Wonders Of The World - Test 1
A First - Aid Course - Test 04
English 8 - Test 199
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters