WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phân Thức Đại Số - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:49:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kết quả rút gọn của biểu thức

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
Giá trị của x làm cho phân thức vô nghĩa là:
  A - 
x = 5 hoặc x = -2
  B - 
x = -5 hoặc x = -2
  C - 
x = -5 hoặc x = 2
  D - 
x = 5 hoặc x = 2
3-
Kết quả thu gọn của biểu thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Đa thức nào sau đây thích hợp để điền vào dấu ba chấm chấm của đẳng thức:

  A - 
-2x
  B - 
x
  C - 
-x
  D - 
2x
5-
Mẫu thức chung của các phân thức là:
  A - 
24x2y3(x + 1)2
  B - 
24x2y3(x + 1)3
  C - 
48xy3(x + 1)3
  D - 
48x2y2(x + 1)3
6-
Tìm bộ số (x; y; z) biết rằng:
  A - 
(0; 0; 0)
  B - 
(0; 1; 1)
  C - 
(1; 0; 1)
  D - 
(1; 1; 1)
7-
Kết quả thu gọn của biểu thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Biết
Tính
  A - 
M = 0
  B - 
M = 1
  C - 
M = 4
  D - 
M = 7
9-
Kết quả thu gọn của biểu thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Kết quả thu gọn của tổng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Tam giác đồng dạng - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 02
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 04
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Hình Học Lớp 8 - Bài 27
Phân thức đại số - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 06
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Tam giác đồng dạng - Bài 10
Phân thức đại số - Bài 07
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 05
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters