WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phân Thức Đại Số - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:19:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho các phân thức
Khẳng định nào sau đây đúng?

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
Phân thức bằng phân thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Quy đồng mẫu các phân thức

ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Kết quả thực hiện phép tính là:
  A - 
-1
  B - 
0
  C - 
1
  D - 
5
5-
Cho các số a, b, c ≠ 0 khác nhau từng đôi một và
Tính giá trị của biểu thức:
  A - 
0
  B - 
2012
  C - 
1
  D - 
-2012
6-
Phân thức là kết quả của tổng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Kết quả thu gọn của phép chia là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tìm đa thức A trong đẳng thức
  A - 
A = 2x + 1
  B - 
A = 3x
  C - 
A = 3x2
  D - 
A = 6x
9-
Cho (a, b, c đôi một khác nhau).
Khi đó:
  A - 
1
  B - 
-1
  C - 
0
  D - 
2
10-
Cho x > y > 0. Khẳng định nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Phân thức đại số - Bài 05
Phân thức đại số - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Hình Học Lớp 8 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 18
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 16
Phân thức đại số - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 24
Hình Học Lớp 8 - Bài 23
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters