Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:42:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giá trị của biểu thức tại x = -2, y = 2012, z = -100 là:

  A - 
-1000
  B - 
1000
  C - 
2400
  D - 
-2400
2-
Thực hiện phép tính: ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Với x + y = 1 thì có giá trị là:
  A - 
0
  B - 
2
  C - 
-3
  D - 
-1
4-
Giá trị của x thỏa mãn hệ thức: là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Nhân đơn thức với đa thức ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Giá trị x thỏa mãn đẳng thức là:
  A - 
2
  B - 
2 hoặc
  C - 
  D - 
2 hoặc
7-
Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Giá trị x không âm thỏa mãn là:
  A - 
0
  B - 
0 hoặc 4 hoặc -4
  C - 
0 hoặc 2
  D - 
0 hoặc 2 hoặc -2
9-
Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được:
  A - 
(x - a)(x + b)
  B - 
(x + a)(x - b)
  C - 
(x - a)(x - b)
  D - 
(x + a)(x + b)
10-
Kết quả thực hiện phép tính là:
  A - 
8
  B - 
80
  C - 
800
  D - 
18
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Đề Xuất
Phân Thức Đại Số - Bài 19
Phân thức đại số - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 10
Phân thức đại số - Bài 08
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 14
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Phân Thức Đại Số - Bài 12
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 27
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 23
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 34
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters