WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:55:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hai đoạn thẳng AB = 1cm, CD = 2cm. Câu nào sau đây đúng:

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
∆ ABC đồng dạng ∆ A'B'C' có A'B' = 5cm, B'C' = 7cm, A'C' = 5cm, BC = 3,5cm. Độ dài AC là:
  A - 
2,5cm
  B - 
3cm
  C - 
3,5cm
  D - 
4cm
3-
Cho ∆MNP, tia phân giác trong của góc M cắt NP tại Q. Cho MN = 6cm, NQ = 9cm, NP = 21cm. Độ dài MP là:
  A - 
8cm
  B - 
10cm
  C - 
12cm
  D - 
14cm
4-
Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác MNP sao cho . Ta có:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
  A - 
Hai tam giác vuông bất kì thì luôn đồng dạng.
  B - 
Hai tam giác vuông cân thì đồng dạng với nhau.
  C - 
Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.
  D - 
Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau.
6-
Cho tam giác ABC và DEF có . Khi đó góc bằng:
  A - 
400
  B - 
500
  C - 
600
  D - 
700
7-
Cho hình thang ABCD

Chọn kết luận sai:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Giá trị của x ở hình bên dưới là:

  A - 
4
  B - 
3
  C - 
4,2
  D - 
2,8
9-
Cho ∆ ABC đồng dạng ∆ A'B'C' với tỉ số đồng dạng và ∆ A'B'C' đồng dạng ∆ A"B"C" với tỉ số đồng dạng . Vậy ∆ ABC đồng dạng ∆ A"B"C" với tỉ số là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một tỉ số khác
10-
Cho hình bên dưới:

Tỉ số nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Tứ Giác - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 12
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phân thức đại số - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Tứ Giác - Bài 08
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Phân Thức Đại Số - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 24
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Hình thang - Đề 02
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Phân thức đại số - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters