WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 233
Fill a, an, some or any in each blank:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:58:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
There isn’t ……………. milk in the jar.
  A - 
any
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
some
2-
No, there aren’t ……………. noodles.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
an
  D - 
a
3-
I have ……………… orange.
  A - 
a
  B - 
any
  C - 
some
  D - 
an
4-
Do you have …………… meat?.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
an
  D - 
a
5-
I’m hungry. I’d like ……………… chicken and rice.
  A - 
a
  B - 
some
  C - 
any
  D - 
an
6-
I want …………… apple.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
any
  D - 
some
7-
I’d like ……………. Milk.
  A - 
any
  B - 
a
  C - 
an
  D - 
some
8-
Mr Tan wants …………… beans.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
an
  D - 
a
9-
That is …………….. onion.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
any
  D - 
some
10-
Hung has …………….. Mercedes car.
  A - 
any
  B - 
an
  C - 
a
  D - 
some
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 224
English 6 - Test 20
English 6 - Test 240
English 6 - Test 258
English 6 - Test 29
English 6 - Test 270
English 6 - Test 132
English 6 - Test 260
English 6 - Test 137
English 6 - Test 265
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 42
At School - Test 07
English 6 - Test 256
Countries - Test 02
Places - Test 11
What Do You Eat? - Test 02
English 6 - Test 215
English 6 - Test 244
Places - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters