WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Tam Giác Đồng Dạng - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:39:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho ∆ ABC có AD là đường phân giác, D ∈ BC ta có:

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
∆ ABC đồng dạng ∆ A'B'C' theo tỉ số k. Tỉ số là:
  A - 
k2
  B - 
2k
  C - 
1
  D - 
k
3-
Cho ∆ ABC có AB = 9cm, AC = 12 cm và BC = 15 cm. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD = 6 cm. Trên tia đối của AC lấy điểm E sao cho AE = 8 cm. Đoạn DE dài:

  A - 
10cm
  B - 
16cm
  C - 
8cm
  D - 
14cm
4-
∆ ABC đồng dạng ∆ ADE (hình vẽ bên dưới: DE //BC). Vậy tỉ số

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Giá trị của x trong hình bên là:
  A - 
5
  B - 
6
  C - 
5,25
  D - 
5,5
6-
Cho biết AB = 6cm, MN = 4cm. Khi đó
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho ABC vuông tại A, AB = 12cm, BC = 15cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 6cm. Kẻ DE vuông góc với AB. Độ dài đoạn DE là bao nhiêu?
  A - 
5,6cm
  B - 
4,2cm
  C - 
3,6cm
  D - 
2,8cm
8-
Độ dài x trong hình bên là:
  A - 
1,6
  B - 
3
  C - 
2,5
  D - 
Một kết quả khác
9-
Trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau?

  A - 
4
  B - 
2
  C - 
1
  D - 
3
10-
Cho tam giác ABC có AB = 10cm; AC = 20cm. Trên cạnh AC đặt đoạn thẳng AD = 5cm. Chọn đáp án đúng:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 14
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 14
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 03
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 15
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 19
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Tứ Giác - Bài 01
Phân thức đại số - Bài 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 03
Phân thức đại số - Bài 08
Tứ Giác - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters