WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:51:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trên đường tròn tâm O có bán kính bằng 1cm cho trước, có thể vẽ được bao nhiêu lục giác đều có diện tích bằng 5cm2.

  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
Vô số
2-
Cho hình vẽ.

ABCD là hình chữ nhật. HF // AB // DC, EG // AD // BC. Kết luận nào sau đây sai?
  A - 
Tam giác AEO và tam giác AHO có diện tích bằng nhau.
  B - 
Hai hình chữ nhật HDGO và EBFO có diện tích bằng nhau.
  C - 
Tam giác AEO có diện tích gấp hai lần diện tích tam giác OFC.
  D - 
Tam giác OGC và tam giác OFC có diện tích bằng nhau.
3-
Cho hình vẽ.

Vẽ được bao nhiêu hình thang có diện tích bằng diện tích tam giác trên?
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
Vô số
4-
Cho hình thoi ABCD có ABC là tam giác đều cạnh a. Tính diện tích hình thoi ABCD?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tính tỉ số diện tích hình vuông cạnh bằng a và diện tích tam giác đều có cạnh bằng a?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho tam giác có ba đường trung tuyến như sau.

Chọn kết luận sai.
  A - 
Hình 3 và 4 có diện tích bằng nhau.
  B - 
Hình 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 có diện tích bằng nhau.
  C - 
Hình 1 và hình 3 bằng nhau.
  D - 
Hình 1 và 2 có diện tích bằng nhau.
7-
Cho hình vuông KLMJ như hình vẽ bên dưới:

Tính diện tích đa giác KLBJ?
  A - 
15
  B - 
6
  C - 
10
  D - 
8
8-
Cho hình vẽ.

Tính diện tích hình thang ABCD?
  A - 
9,6
  B - 
12
  C - 
20
  D - 
10,5
9-
Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn tâm O bán kính R = 2cm cho trước sao cho hai đường chéo vuông góc và có diện tích bằng 10cm2.
  A - 
Vô số
  B - 
2
  C - 
1
  D - 
0
10-
Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy bằng 6cm, cạnh bên bằng 5cm. Tính diện tích tam giác ABC?
  A - 
20cm2
  B - 
12cm2
  C - 
15cm2
  D - 
24cm2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Đề Xuất
Phân thức đại số - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 08
Tứ Giác - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 04
Tứ Giác - Bài 12
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 03
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 21
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 07
Tứ Giác - Bài 07
Hình Học Lớp 8 - Bài 16
Phân thức đại số - Bài 10
Tứ Giác - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters