WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:24:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có thể vẽ được bao nhiêu hình thoi có bốn đỉnh nằm trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm sao cho diện tích bằng 50cm2?
  A - 
Vô số
  B - 
2
  C - 
0
  D - 
1
2-
Cho lục giác đều sau

Tính diện tích tam giác ABO biết diện tích lục giác ABCDEF là 36cm2.
  A - 
10cm2
  B - 
12cm2
  C - 
3cm2
  D - 
6cm2
3-
Cho hình vẽ

ABDE là hình chữ nhật. Tính diện tích đa giác ABCDE
  A - 
15
  B - 
25
  C - 
20
  D - 
30
4-
Cho hình vẽ

HIJK là hình chữ nhật. Tính diện tích tam giác KLJ?
  A - 
32
  B - 
16
  C - 
8
  D - 
10
5-
Cho hình vẽ bên dưới

ABFE là hình vuông cạnh 3cm, ABO là tam giác cân cạnh bằng 3cm. Tính diện tích đa giác AOBFE?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Chọn kết luận đúng:
  A - 
Có thể vẽ được vô số hình chữ nhật có diện tích bằng 100cm2
  B - 
Tam giác vuông là nửa hình chữ nhật
  C - 
Tam giác bất kì là một nửa hình bình hành
  D - 
Tất cả các câu trên đều đúng
7-
Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi bằng 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng.
  A - 
144cm2
  B - 
288cm2
  C - 
72cm2
  D - 
100cm2
8-
Kết luận nào sau đây sai?
  A - 
Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.
  B - 
Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
  C - 
Hình bình hành là hình thang.
  D - 
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.
9-
Cho hình vẽ bên dưới

Tính diện tích hình thang ABCD?
  A - 
25
  B - 
10
  C - 
9
  D - 
15
10-
Lập tỉ số giữa diện tích hình thang ABCF và hình vuông ABED?

  A - 
3
  B - 
4
  C - 
1
  D - 
2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Hình Học Lớp 8 - Bài 14
Hình Học Lớp 8 - Bài 01
Phân thức đại số - Bài 07
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Tứ Giác - Bài 07
Tam giác đồng dạng - Bài 02
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Phân thức đại số - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 18
Phân Thức Đại Số - Bài 14
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 20
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters