WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:33:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh 4cm. Gọi M, N, M', N' lần lượt là trung điểm của AB, AD, A'B', A'D'. Thể tích của lăng trụ BDNM.B'D'N'M' bằng:

  A - 
24cm3
  B - 
30cm3
  C - 
26cm3
  D - 
28cm3
2-
Một hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông cạnh 6cm và diện tích hình chữ nhật ADC'B' bằng 60cm2. Ta có thể tích của hình hộp chữ nhật đã cho bằng:

  A - 
290cm3
  B - 
284cm3
  C - 
286cm3
  D - 
288cm3
3-
S.ABCD là hình chóp tứ giác đều, O là giao điểm của AC và BD, biết AB = SO = 4cm. Trung đoạn của hình chóp bằng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Một lăng trụ đứng ABC.A'B'C' đáy tam giác biết
Thể tích của lăng trụ bằng?
  A - 
55cm3
  B - 
60cm3
  C - 
56cm3
  D - 
62cm3
5-
Một lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh bằng 4cm, AA' = 3cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng cắt nhau thì cắt nhau.
  B - 
Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng song song thì song song với nhau.
  C - 
Hai đường thẳng không song song thì chúng cắt nhau.
  D - 
Đường thẳng CD song song với mặt phẳng AA'B'.
7-
Hình lăng trụ đứng có 30 cạnh thì có thể có:
  A - 
12 mặt
  B - 
20 đỉnh
  C - 
A đúng, B sai
  D - 
A, B đều đúng
8-
Một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng 15cm, chiều cao 12cm. Số hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 9cm, rộng 5cm, cao 3cm nhiều nhất chứa trong hòm đó là:
  A - 
36
  B - 
40
  C - 
48
  D - 
38
9-
Hình chóp cụt đều có hai đáy là các hình vuông cạnh 2cm và 4cm, trung đoạn bằng 2cm, ta có cạnh bên sẽ bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh 4cm. Gọi M, N, M', N' lần lượt là trung điểm của AB, AD, A'B', A'D'. Kết luận nào sau đây là sai?
  A - 
4 điểm M, N, M', N' cũng nằm trong một mặt phẳng
  B - 
mp(MNN'M') // mp(BDD'B')
  C - 
A đúng, B sai
  D - 
Cả A và B đều đúng
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 15
Phân Thức Đại Số - Bài 17
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 13
Hình Học Lớp 8 - Bài 14
Phân thức đại số - Bài 02
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 18
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Phân thức đại số - Bài 07
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 08
Hình thang - Đề 02
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 15
Phân thức đại số - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters