WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Biotechnology - 68
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:59:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What is the pH of the medium when molasses is used as substrate for the production of citric acid?
  A - 
3
  B - 
4
  C - 
5
  D - 
6
2-
Which of the following nitrogen sources is added in the fermentation medium of citric acid production?
  A - 
Ammonium salt
  B - 
Urea
  C - 
Peptone
  D - 
Both (a) and (b)
3-
In submerged process for the fermentation to produce citric acid,
  A - 
A. niger is used with solid substrate as sweet potato
  B - 
A. niger floats on the surface of solution
  C - 
Fungal mycelium grows through out the solution in a deep tank
  D - 
Both (a) and (b)
4-
Which substrate is used in the fermentation of citric acid?
  A - 
Beet molasses
  B - 
Sucrose
  C - 
Starch hydrolysate
  D - 
All of these
5-
Alegar is a type of vinegar produced from
  A - 
fruit juices
  B - 
malted grain
  C - 
ethanol
  D - 
ale
6-
During recovery step of citric acid, calcium citrate formed is treated with which of the following acid to precipitate calcium?
  A - 
HCl
  B - 
HNO3
  C - 
H2SO4
  D - 
None of these
7-
Vinegar production consists of
  A - 
aerobic fermentation followed by anaerobic fermentation
  B - 
anaerobic fermentation followed by aerobic fermentation
  C - 
anaerobic fermentation
  D - 
aerobic fermentation
8-
Cider vinegar is produced from
  A - 
fruit juices
  B - 
malted grain
  C - 
ethanol
  D - 
ale
9-
Ethanol is oxidized to acetic acid aerobically using
  A - 
Acetobacter
  B - 
Gluconobacter
  C - 
Lactobacillus
  D - 
Both (a) and (b)
10-
Malt vinegar is produced from
  A - 
fruit juices
  B - 
malted grain
  C - 
ethanol
  D - 
ale
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 61
Biotechnology - 64
Biotechnology - 60
Biotechnology - 21
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 08
Biotechnology - 62
Biotechnology - 63
Biotechnology - 67
Biotechnology - 66
Biotechnology - 59
Biotechnology - 65
Biotechnology - 68
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 58
Biotechnology - 38
Biotechnology - 41
Biotechnology - 44
Đề Xuất
Biotechnology - 19
Biotechnology - 27
Biotechnology - 66
Biotechnology - 55
Biotechnology - 26
Biotechnology - 04
Biotechnology - 20
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Biotechnology - 68
Biotechnology - 52
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 64
Biotechnology - 42
Biotechnology - 49
Biotechnology - 46
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 36
Biotechnology - 48
Biotechnology - 31
Biotechnology - 32
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters