WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 255
Choose the correct word to complete the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:30:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Why don’t ______ to the park?
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
we go
  D - 
we going
2-
_______ place are Phuong and Mai going to visit first?
  A - 
Where
  B - 
Which
  C - 
How
  D - 
How long
3-
I ______ Hue next month.
  A - 
visit
  B - 
am going to visit
  C - 
to visit
  D - 
visiting
4-
Nam often ______ fishing on the weekend.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
is going
  D - 
going
5-
I’d like ____________ eggs, please.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
6-
He wants _________ apple.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
7-
Are there _________ chocolates in the box?
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
an
  D - 
a
8-
They are planting _________ trees in the garden.
  A - 
any
  B - 
a
  C - 
some
  D - 
an
9-
There aren’t _________ pictures in the album.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
an
  D - 
a
10-
He would like _________ banana.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Making Plans - Test 10
English 6 - Test 183
Big or Small - Test 11
Man And The Environment - Test 09
English 6 - Test 236
Things To Do - Test 02
English 6 - Test 224
English 6 - Test 58
English 6 - Test 165
At School - Test 06
English 6 - Test 264
English 6 - Test 95
Big Or Small - Test 04
English 6 - Test 106
Staying Healthy - Test 08
English 6 - Test 78
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters