WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 258
Write the correct tense or form of verbs in the parentheses.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:35:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mai (go) ............................................ to bed at ten p.m every night.
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
goes
  D - 
to go
2-
We should (do) ............................................ morning exercises.
  A - 
do
  B - 
does
  C - 
doing
  D - 
to do
3-
My uncle sometimes (listen) ............................................ to the radio in the morning.
  A - 
listen
  B - 
listens
  C - 
listening
  D - 
to listen
4-
They (not watch) ............................................ TV now.
  A - 
not watch
  B - 
don't watch
  C - 
aren’t watching
  D - 
not watching
5-
His school (be) ............................................ near his house?
  A - 
Be his school
  B - 
Is his school
  C - 
Do be his school
  D - 
Are his school
6-
His friends (help) ............................................ the old man tomorrow morning?
  A - 
Will his friends help
  B - 
Is his friends help
  C - 
Is his friends helping
  D - 
Does his friends help
7-
We (come) ............................................ back next Monday.
  A - 
come
  B - 
comes
  C - 
coming
  D - 
will come
8-
What the children (do) ............................................................. when it is hot?
  A - 
does the children do
  B - 
do the children does
  C - 
do the children doing
  D - 
do the children do
9-
We must (stop) ............................................ at the crossroad.
  A - 
stop
  B - 
stops
  C - 
stopping
  D - 
to stop
10-
Can your brother (swim) ............................................ well?
  A - 
swim
  B - 
swims
  C - 
swimming
  D - 
to swim
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 28
English 6 - Test 23
English 6 - Test 79
English 6 - Test 175
English 6 - Test 169
What Do You Eat? - Test 06
English 6 - Test 153
What Do You Eat? - Test 09
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 216
The Body - Test 07
English 6 - Test 145
Staying Healthy - Test 05
English 6 - Test 61
English 6 - Test 238
English 6 - Test 82
English 6 - Test 148
English 6 - Test 54
English 6 - Test 217
English 6 - Test 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters