WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 204
Choose the words or phrases that best fit the blank spaces.
Ha long Bay

 Ha Long – Bay of the Descending Dragon – is very .....(1)..... with both Vietnamese and .....(2)..... tourists. One of the .....(3)..... of Ha Long is the Bay’s .....(4)..... water and limestone mountains. The Bay’s water is clear .....(5)..... the spring and early summer. Upon arriving .....(6)..... Ha Long City, visitors will go along to Chay Beach. From the beach, visitors can hire .....(7)..... and go out to the Bay. It is here that visitors will find some of Southeast Asia’s most .....(8)..... sites. Dau Go Cave is one of the most beautiful .....(9)..... at Ha Long. It was the cave in which General Tran Hung Dao hid .....(10)..... stakes to beat the Mongols on Bach Dang River in 1288.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:16:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
familiarly
  B - 
famous
  C - 
popular
  D - 
friendly
2-
(2)
  A - 
nation
  B - 
nationality
  C - 
international
  D - 
national
3-
(3)
  A - 
attractions
  B - 
places
  C - 
spaces
  D - 
sites
4-
(4)
  A - 
running
  B - 
noisy
  C - 
going
  D - 
calm
5-
(5)
  A - 
when
  B - 
during
  C - 
as
  D - 
while
6-
(6)
  A - 
in
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
at
7-
(7)
  A - 
a boat
  B - 
a ship
  C - 
a ferry
  D - 
a yacht
8-
(8)
  A - 
beautiful
  B - 
beautifully
  C - 
beautifulness
  D - 
beauty
9-
(9)
  A - 
places
  B - 
areas
  C - 
caves
  D - 
regions
10-
(10)
  A - 
wood
  B - 
wool
  C - 
wooden
  D - 
woolen
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 84
English 8 - Test 207
English 8 - Test 27
English 8 - Test 214
English 8 - Test 163
Recycling - Test 14
English 8 - Test 30
A First - Aid Course - Test 14
At Home - Test 03
Our Past - Test 05
Recycling - Test 06
Our Past - Test 12
English 8 - Test 17
English 8 - Test 95
English 8 - Test 216
English 8 - Test 103
At Home - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters