WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 97
Choose the best answer among A,B,C or D that best completes each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:16:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mr. Lam is a .................... . He rides a lot of passengers every day.
  A - 
teacher
  B - 
doctor
  C - 
farmer
  D - 
cyclo driver
2-
Miss Phuong enjoys working with children in a school. She is a ..................... .
  A - 
teacher
  B - 
student
  C - 
peasant
  D - 
passenger
3-
I can speak two .........................- Vietnamese and English.
  A - 
addresses
  B - 
names
  C - 
languages
  D - 
occupations
4-
I was born in Dong Thap. Dong Thap is my ....................... .
  A - 
date of birth
  B - 
place of birth
  C - 
present address
  D - 
surname
5-
She received a general ……………… in local school.
  A - 
educate
  B - 
education
  C - 
educational
  D - 
educated
6-
My favourite ……………… is Literature.
  A - 
subject
  B - 
teacher
  C - 
job
  D - 
student
7-
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint are ........................ .
  A - 
software
  B - 
hardware
  C - 
floppy disks
  D - 
keyboard
8-
……………. is used to cook rice, meat, fish and vegetables or keep the food warm.
  A - 
TV
  B - 
fax machine
  C - 
air conditioner
  D - 
electric cooker
9-
With the development of information technology we can send………..……. from one computer to another.
  A - 
houses
  B - 
messages
  C - 
buildings
  D - 
computers
10-
You should ………..……. the volume if you want to hear the sound louder.
  A - 
select
  B - 
watch
  C - 
adjust
  D - 
insert
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
English 10 - Test 123
English Practice - Lesson 122
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
Grammar For Grade 10 - Test 93 - Verbs
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 53 - Preposition
Grammar For Grade 10 - Test 54 - Preposition
English Practice - Lesson 88
English 10 - Test 48
English 10 - Test 10
General Grammar - Test 11
English 10 - Test 347
English Practice - Lesson 102
English Practice - Lesson 81
General Grammar - Test 62
English Practice - Lesson 02
English Practice - Lesson 72
English 10 - Test 359
English 10 - Test 97
English 10 - Test 306
English 10 - Test 326
English 10 - Test 118
English 10 - Test 287
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters