WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 161
Select the antonym of the following bold and underlined word in each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:55:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The mass media has become one of the main instruments of political change.
  A - 
less
  B - 
fewer
  C - 
tiny
  D - 
small
2-
We ought to keep these proposals secret from the chairman for the time being.
  A - 
lively
  B - 
frequented
  C - 
accessible
  D - 
revealed
3-
Match the word in A with its appropriate definition in B.
  A - 
indirect
  B - 
illegal
  C - 
improper
  D - 
unreal
4-
What program do you dislike watching and why not?
  A - 
fancy
  B - 
think
  C - 
imagine
  D - 
want
5-
What are the differences among types of the media?
  A - 
peace
  B - 
sameness
  C - 
likes
  D - 
need
6-
Heavy rain causes floods all over the country.
  A - 
light
  B - 
thin
  C - 
tiny
  D - 
trivial
7-
Television can make us passive .
  A - 
obtrusive
  B - 
enterprising
  C - 
energetic
  D - 
strong
8-
It is an enjoyable way to relax.
  A - 
incorrect
  B - 
improper
  C - 
hateful
  D - 
unpleasant
9-
We don’t have to think so our brain becomes lazy.
  A - 
quick
  B - 
diligent
  C - 
hard
  D - 
good
10-
The council demolished it.
  A - 
made
  B - 
did
  C - 
started
  D - 
construct
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 294
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
General Grammar - Test 75
English Practice - Lesson 122
English 10 - Test 123
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
General Grammar - Test 58
English 10 - Test 372
Grammar For Grade 10 - Test 92 - Verbs
English 10 - Test 99
English 10 - Test 289
English Practice - Lesson 45
Grammar For Grade 10 - Test 01 - Adjectives and Adverbs
English 10 - Test 302
General Grammar - Test 61
English Practice - Lesson 78
English 10 - Test 73
Grammar For Grade 10 - Test 08 - Articles
General Grammar - Test 68
English 10 - Test 364
English 10 - Test 365
English Practice - Lesson 72
Grammar For Grade 10 - Test 70 - Quantifier
English Practice - Lesson 74
English 10 - Test 343
General Grammar - Test 62
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters