WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 208
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:24:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
prevent
  B - 
remote
  C - 
stretcher
  D - 
revive
2-
(2)
  A - 
bag
  B - 
sandal
  C - 
waste
  D - 
matter
3-
(3)
  A - 
mix
  B - 
pipe
  C - 
deposit
  D - 
refill
4-
(4)
  A - 
forget
  B - 
present
  C - 
overheat
  D - 
pencil
5-
(5)
  A - 
cane
  B - 
cave
  C - 
garden
  D - 
vacation
6-
(6)
  A - 
who
  B - 
what
  C - 
when
  D - 
where
7-
(7)
  A - 
giant
  B - 
empire
  C - 
tribal
  D - 
situate
8-
(8)
  A - 
happened
  B - 
pleased
  C - 
helped
  D - 
tried
9-
(9)
  A - 
promise
  B - 
household
  C - 
buffalo
  D - 
volcano
10-
(10)
  A - 
canoe
  B - 
water
  C - 
sugar
  D - 
island
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
At Home - Test 08
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 95
English 8 - Test 29
English 8 - Test 58
English 8 - Test 133
Inventions - Test 10
English 8 - Test 131
Computers - Test 6
My Friend - Test 05
Wonders Of The World - Test 1
English 8 - Test 105
English 8 - Test 27
Study Habits - Test 07
The Young Pioneers Club - Test 05
Festivals - Test 11
Our Past - Test 08
Country Life And City Life - Test 13
Traveling Around Viet Nam - Test 01
English 8 - Test 84
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters