WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 215
Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:14:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Would you mind________I smoked here.
  A - 
When
  B - 
that
  C - 
if
  D - 
for
2-
The old lamp________in China is 5 dollars.
  A - 
to be making
  B - 
making
  C - 
made
  D - 
make
3-
Millions of Christmas cards_______every year.
  A - 
were sent
  B - 
are sent
  C - 
send
  D - 
is sending
4-
She arrived early ___________ order to get a good seat.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
of
5-
I am __________ that you broke the record.
  A - 
delighting
  B - 
delight
  C - 
delightful
  D - 
delighted
6-
The radio was ___________ by Tim yesterday.
  A - 
repaired
  B - 
repairing
  C - 
repair
  D - 
repairs
7-
Would you __________ cleaning the floor for me? -
  A - 
like
  B - 
please
  C - 
mind
  D - 
rather
8-
It is difficult __________ all these things.
  A - 
remembered
  B - 
remembering
  C - 
to remember
  D - 
remember
9-
Billions of cans are thrown _________ every year all over the world.
  A - 
up
  B - 
away
  C - 
in
  D - 
on
10-
Don’t let children __________ near the lake.
  A - 
plays
  B - 
playing
  C - 
played
  D - 
play
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 33
Traveling Around Viet Nam - Test 04
Inventions - Test 11
English 8 - Test 204
English 8 - Test 116
English 8 - Test 12
Our Past - Test 01
English 8 - Test 146
At Home - Test 01
English 8 - Test 60
English 8 - Test 108
Inventions - Test 2
English 8 - Test 163
English 8 - Test 213
English 8 - Test 138
Making Arrangements - Test 16
English 8 - Test 196
My Friend - Test 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters