WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 216
Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:04:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
’’………………………this week ’’
’’No, she’s on holiday. ’’
  A - 
Is Susan working
  B - 
Does Susan work
  C - 
Does work Susan
  D - 
Has Susan worked
2-
Tom……………… his hand when he was cooking the dinner.
  A - 
burn
  B - 
was burning
  C - 
has burnt
  D - 
burnt
3-
Nylon ……………………in the 1930’s.
  A - 
invented
  B - 
was invented
  C - 
is invented
  D - 
has been invented
4-
"Where …………………………………?"
’’In London’’
  A - 
were you born
  B - 
are you born
  C - 
have you been born
  D - 
did you born
5-
The librarian asked us ………………so much noise.
  A - 
don’t make
  B - 
not make
  C - 
not making
  D - 
not to make
6-
My brother speaks…………………………
  A - 
English perfect
  B - 
perfect English
  C - 
English perfectly
  D - 
perfectly English
7-
The ……………..children started to get.
  A - 
Boring
  B - 
Bored
  C - 
Bore
  D - 
Born
8-
It is difficult ......all the in structions at the same time.
  A - 
to remember
  B - 
remember
  C - 
remembering
  D - 
remembered
9-
Would you mind ....for a few minutes ?
  A - 
to wait
  B - 
wait
  C - 
waiting
  D - 
be waiting
10-
Would you mind if I .....a photo ?
  A - 
take
  B - 
took
  C - 
taking
  D - 
to take
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 38
English 8 - Test 47
English 8 - Test 09
A First - Aid Course - Test 13
Making Arrangements - Test 13
Country Life And City Life - Test 06
English 8 - Test 140
A First - Aid Course - Test 08
English 8 - Test 200
English 8 - Test 197
Traveling Around Viet Nam - Test 10
My Friend - Test 08
My Neighborhood - Test 04
My Neighborhood - Test 05
English 8 - Test 53
English 8 - Test 86
English 8 - Test 148
English 8 - Test 92
English 8 - Test 135
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters