WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 715
Choose the suitable word to fill in each blank:

For centuries, Vietnamese Ao Dai has appeared (1)…….. poetry, literature, and music. The (2)…… dress called Ao Dai is a long silk tunic that is slit and (3) ….......over loose pants. Vietnamese women usually wear it especially (4)……….special occasions. Fashion (5)…………have gradually changed (6) ……….original Ao Dai. They have taken the (7)…………from Vietnam’s ethnic minorities. Sun, stars, crosses and stripes have been added to Ao Dai. Lines of poetry are printed on the Ao Dai. Ao Dai looks very (8) …… nowadays, so Vietnamese women continue (9)………..this unique dress though modern clothing is (10) ………….convenient.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:00:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
at
  B - 
in
  C - 
of
  D - 
on
2-
(2)
  A - 
style
  B - 
traditional
  C - 
modernize
  D - 
newly
3-
(3)
  A - 
worn
  B - 
used
  C - 
torn
  D - 
dress
4-
(4)
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
with
5-
(5)
  A - 
designers
  B - 
decorations
  C - 
composers
  D - 
users
6-
(6)
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
these
  D - 
the
7-
(7)
  A - 
inspiration
  B - 
idea
  C - 
sense
  D - 
passion
8-
(8)
  A - 
stylish
  B - 
modernly
  C - 
fashion
  D - 
nicely
9-
(9)
  A - 
to wear
  B - 
wear
  C - 
wore
  D - 
worn
10-
(10)
  A - 
most
  B - 
more
  C - 
less
  D - 
least
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 736
English 9 - Test 695
English 9 - Test 715
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 598
English 9 - Test 645
English 9 - Test 623
English 9 - Test 646
English 9 - Test 42
English 9 - Test 729
Đề Xuất
English 9 - Test 450
English 9 - Test 141
English 9 - Test 642
English 9 - Test 627
English 9 - Test 177
English 9 - Test 716
English 9 - Test 497
English 9 - Test 363
English 9 - Test 474
English 9 - Test 17
English 9 - Test 556
English 9 - Test 211
English 9 - Test 188
English 9 - Test 528
English 9 - Test 228
English 9 - Test 578
English 9 - Test 590
English 9 - Test 231
English 9 - Test 643
English 9 - Test 659
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters