WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 730
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it, using the words in the brackets.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:13:37 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mai said to Jean, " Why are you so late ? Did your car have a flat tire ? "
->Mai ……………………………………………………. ( was )
  A - 
Mai asked Jean why he was so late and if his car had a flat tire.
  B - 
Mai asks Jean why he was so late and if his car has a flat tire.
  C - 
Mai asked Jean why he was so late and if his car had been a flat tire.
  D - 
Mai asked Jean why he was so late and if your car had a flat tire.
2-
I am sorry that I didn’t take your advice.
-> I ………………………………………………………......... ( regret )
  A - 
I didn't regret taking your advice.
  B - 
I regret not take your advice.
  C - 
I don't regret take your advice.
  D - 
I regret not taking your advice.
3-
The house in the city is too expensive for my father to buy for me.
-> It is ………………………………………..,…………… ( so …… that )
  A - 
It’s so expensive the house in the city that my father couldn’t buy it for me.
  B - 
It’s so expensive a house in the city that my father can’t buy it for me.
  C - 
It’s not so expensive a house in the city that my father can buy for me.
  D - 
It’s so expensive a house in the city that my father didn’t buy for me.
4-
Finish the work today, or I won’t pay you.
-> I …………………………………………………………… ( unless )
  A - 
I won’t paid you unless you finish the work today.
  B - 
I won’t pay you unless you finished the work today.
  C - 
I won’t pay you unless you finish the work today.
  D - 
I won’t pay you unless you have finished the work today.
5-
The difficult lessons aren’t finished in class on time.
-> The students ........................................................................... ( finish )
  A - 
The students didn’t finish the difficult lessons in class on time.
  B - 
The students don’t finish the difficult lessons in class on time.
  C - 
The students finish the difficult lessons in class on time.
  D - 
The students had finish the difficult lessons in class on time.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 675
English 9 - Test 234
English 9 - Test 400
English 9 - Test 372
English 9 - Test 32
English 9 - Test 299
English 9 - Test 345
English 9 - Test 518
English 9 - Test 145
English 9 - Test 722
English 9 - Test 640
English 9 - Test 688
English 9 - Test 174
English 9 - Test 594
English 9 - Test 463
English 9 - Test 251
English 9 - Test 44
English 9 - Test 386
English 9 - Test 294
English 9 - Test 455
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters