WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 731
Choose the letter (A, B, C or D) next to the word whose main stress is placed differently from the others .
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:05:46 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
pattern
  B - 
conserve
  C - 
revise
  D - 
correct
2-
(2)
  A - 
institute
  B - 
distinctive
  C - 
defensive
  D - 
division
3-
(3)
  A - 
presidential
  B - 
foundation
  C - 
confidential
  D - 
recreation
4-
(4)
  A - 
distinguish
  B - 
satisfy
  C - 
evidence
  D - 
readable
5-
(5)
  A - 
picturesque
  B - 
referee
  C - 
undertake
  D - 
caravan
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 270
English 9 - Test 38
English 9 - Test 426
English 9 - Test 656
English 9 - Test 135
English 9 - Test 319
English 9 - Test 65
English 9 - Test 180
English 9 - Test 290
English 9 - Test 475
English 9 - Test 378
English 9 - Test 313
English 9 - Test 271
English 9 - Test 54
English 9 - Test 43
English 9 - Test 333
English 9 - Test 228
English 9 - Test 504
English 9 - Test 146
English 9 - Test 459
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters